افضل: بازي سختي مقابل حريف بي نام و نشان داريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حال حاضر در آمادگي خوبي به ســر ميبرد و تنها مشــكل ما كمبود بازيهاي تداركاتي است كه آنهم با بازيهايي كه در ليگ برتر انجام ميدهيم، جبران ميشود.»

او حرفهايش را اينطــور ادامه ميدهد: «ما هيچ شــناختي از تيم ياسين پيشرو قم نداريم و هيچ اطالعاتي در رابطه با اين تيم در دسترس ما نيست اما با توجه به صحبتهايي كه شنيديم اين تيم تمرينات مناسب نداشته و هنوز نتوانســته كادر فني خود را مشخص كند. به اعتقاد من گرچه شــرايط تمريني و بدنسازي ...و مناسب نداشتهاند، ولي اين تيم در شرايط مسابقه قرار دارد و همين موضوع كار را بــراي ما كمي ســخت ميكند. در قم بازي سختي روبهروي اين تيم داريم اما سعي ميكنيم بــا يك بازي خــوب نتيجه الزم را كسب كنيم.»

ســرمربي تيم گيتيپسند اصفهان در مورد جذب دو بازيكــن برزيلي براي تيمش معتقد اســت: «در حال حاضــر يك بازيكن برزيلي در محل تمرينات ما حاضر شــده اما با توجه به اينكه ايــن بازيكن هنوز آزمايش پزشكي نداده و قراردادي هم با باشگاه منعقد نكرده، نميتواند در تمرينــات حضور پيدا كند.» گيتي پسند اصفهان به جهت حضور در مســابقات آســيايي و بــراي اينكه مثل گذشــته باز هم مدعي قهرماني در ليگ برتر فوتسال شــود، بازيكنان خوبي را به خدمت گرفته و توانســته خيلي زود تيمش را براي بازيهاي ليگ برتر فوتســال آماده كند، اين در حالي اســت كه خيلي از تيمهاي حاضر در اين رقابتها هنوز شرايط خوبي ندارند و وضعيتشان مشخص نيست. اين تيم از هفته اول رقابتها براي برد به ميدان خواهد رفت تا بتوانــد خيلي زود فاصله خــود را از ديگر مدعيان زياد كند.

عليرضــا افضــل ســرمربي تيــم گيتيپســند اصفهان درباره بازي اين هفته تيم گيتيپســند اصفهان با ياســين پيشرو قم(هيات فوتبال قــم) ميگويد: «تيم ما در

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.