لك، ماركوپولوی جديد ليگ برتر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دروازهبــان مليپوش فصــل گذشــته ســايپا با فوالد خوزســتان قرارداد امضــا كــرد. حامــد لك فصل گذشــته با ثبت ۲۱ كلينشــيت در ليگ برتر و ۳ كلينشــيت در جــام حذفي عملكرد درخشــاني از خود بر جاي گذاشت كه اين نمايش او موجب شــد كارلوس كیروش دوباره او را به تيم ملي دعوت كند و در بازي با ازبكســتان كه منجر به صعود ايران به جام جهاني شــد، در فهرســت خود قرار دهد. اين دروازهبان بلندقامت در ۴۱ بازي نيمفصل دوم براي سايپا ۹ بار دروازه خود را بســته نگه داشت و دعوت او به تيم ملي نيز موجب شــد با پيشــنهادهای خوبي ازجمله پانيونيوس يونان مواجه شود ولي در نهايت حامد لك تصميم گرفت با فوالد خوزستان كه عملكرد مثبتي در نقل و انتقاالت داشــته قرارداد امضاء كند. لك اميدوار اســت در فصلــي كه پايان آن به جــام جهاني ميرســد بتواند درخشــش در فوالد خوزستان را نيز ادامه دهد و همچنان درفهرست تيم ملــي و كــیروش بماند. فوالد خوزســتان از ابتداي نقل و انتقــاالت به دنبال يــك دروازهبــان مطمئن بــود كه ســيد ســيروس پورموســوي در نهايــت تصميم گرفت حامد لك را به جمع شاگردان خود اضافه كند. جالب است كه حامد لك را با نقل و انتقال در چند فصل گذشته ميتوان ماركوپولو جديد ليگ برتر ناميد، او طي يكي دو ســال اخير در تيمهاي تراكتورســازي، صباي قم و ســايپا بازي كرده و امسال نيز سر از خوزستان در آورده است. نوسانات اين دروازهبان و عملكرد متفاوتش هم يكي از نكاتي اســت كه به نظر ميرســد بايد نشســت و ديد او در فوالد خوزســتان و در كسوت شاگردي پورموسوي چه عملكردي را خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.