استيلي: نفت دو هفته را از دست داده است

سه مربي خارجي از آلمان كرواسي و پرتغال در نظر دارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حميــد اســتيلي در خصــوص مذاكراتــش بــراي انتخــاب بهعنوان سرمربي جديد تيم فوتبال نفت تهران، اينطور حــرف ميزنــد: «مذاكراتي را طي چند روز اخير به صورت فشــرده با مسووالن باشــگاه نفت برگزار كردم امــا هنــوز نميدانم كه نام ســرمربي آينده نفت چيست و چه زماني انتخاب خواهد شــد. مسووالن باشــگاه نفت عنوان كردهاند كــه تا بعد از تعطيالت عيد فطر نام ســرمربي جديد را اعالم خواهند كــرد. در همين رابطه من نام دســتيارانم را هم به مسووالن باشگاه معرفي كــردم و در صورت انتخاب آن بهعنوان سرمربي از احمدرضا عابدزاده در كادر فني ســود خواهم بود و ســه مربــي خارجي از كرواســي، پرتغال و آلماني را هم در نظر گرفتهام كه البته همه چيز طي روزهاي آينده مشــخص خواهد شد. همچنين يك مربي بدنساز هم به جمع ما اضافه ميشود. انشاءا... آقاي حشمت مهاجراني هم در كنار ما خواهد بود.» اســتيلي در پاسخ به اين ســوال كه در صورتي كه شما بهعنوان سرمربي نفت انتخاب شويد آيا از علي كريمــي بهعنوان دســتيار در تيمتان استفاده خواهيد كرد يا خير، ميگويد: «من نميدانم كه چه كســي سرمربي نفــت خواهد شــد، اگر علــي كريمي بهعنوان ســرمربي نفت تهران انتخاب شود كه صميمانه به او تبريك گفته و برايــش آرزوي موفقيت ميكنم اما اگر من بهعنوان سرمربي تيم نفت انتخاب شــوم درهاي اين باشــگاه را به روي كريمي باز خواهم كرد و او هر پست و سمتي كه در تيم بخواهد به او خواهم داد. علي كريمــي از بزرگان فوتبال ما اســت و براي همه ما خوشحالكننده خواهد بود كه با او كار كنيم.»

گزينــه ســرمربيگري نفت تهران حرفهايش را اينطــور ادامه ميدهد: «متأسفانه به دليل مشكالتي كه وجود داشت زمان زيادي را از دست داديم و حدود دو هفته از فصل آمادهســازي را نداريم و من اين موضوع را به مسووالن باشــگاه اعالم كــردهام. بــا اين همه مطمئنم در صورت انتخــاب بهعنوان سرمربي نفت تمام تالشمان را ميكنيم تا تيم خوبي را روانه مسابقات ليگ برتر و همچنين ليگ قهرمانان آسيا كنيم.»

حميد استيلي سابقه سرمربيگري در ليــگ برتــر را دارد و پيش از اين موفقيتهايــی را در اين ليگ داشــته اســت. هر چند بــه نظر ميرســد با شــرايطي كه نفــت دارد، او در صورت حضور در اين تيــم براي ليگ هفدهم كار بسيار سختي خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.