محكوميت يك ميلياردى نفت بابت بيرانوند و شكايت ساير بازيكنان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عليرضا بيرانوند حكم محكوميت نفت تهران بابت مطالبات خود از زمان حضــورش در اين تيم را دريافت كرد. دروازهبان فعلی تيم ملی و پرسپوليس بابت مطالبات دو فصل اخير حضورش در نفت تهران مبلغی حدود يك ميليارد و صد ميليون از اين باشــگاه طلبكار اســت و حكم محكوميت اين باشــگاه برای پرداخت آن را دريافت كرده و اكنون بايد ديد در شــرايطی كه قهرمان فصل گذشته جام حذفی شرايط مناسبی ندارد، او قادر به دريافت آن خواهد بود يا خير. در عين حال سيد جالل حسيني هم شكايت مشــابهي انجام داده است كه به نظر ميرسد اين تيم عالوه بر محكوميت در پرونده بيرانوند، در موضوع ســيد جالل نيز محكوم شــود. اين پايان پروندههاي نفت تهران در فدراســيون فوتبال نخواهد بود چرا اين تيم به اكثر بازيكنان دو فصل گذشته خود بدهكار است و در صورت شكايت آنها، نفت تهران بزرگترين بدهكار خواهد بود. اين در حالي اســت كه همچنان تالشهاي مشكوكي براي ادامه حضور اين تيم در ليگ برتر انجام ميشــود و بدون توجه به اين محكوميتها و حاشــيههايی كه قطعا مشكالت عديدهاي براي نفت به وجود خواهد آورد، برخيها در تالش براي حضور مجدد اين تيم هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.