آغاز ليگ برتر فوتسال با هفت ديدار

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هفته اول ليگ برتر فوتســال با انجام هفت ديدار در سه روز پيگيري خواهد شد. ليگ برتر فوتسال در چند روز اخير در گير و دار حاشيههاي فراواني بود اما هفته اول اين مســابقات روز گذشته با برگزاري يك ديدار آغاز شد و ديدارهاي ديگر هم امروز و فردا انجام خواهد شــد. بعداز بازي فرش آرا و آذرخــش بندر عبــاس، امروز ديدار تيمهاي هيات فوتبال قم با گيتي پســند اصفهان ســاعت 8۱ برگزار خواهد شــد و پارسيان شــهر قدس به مصاف شهرداري ســاوه خواهد رفت. روز پنج شــنبه راس ســاعت 8۱ تيمهاي مس سونگون ورزقان و تاسيسات دريايي به مصاف هم خواهند رفت. شــركت ملي حفاري ايران روبهروي شهروند ساري بازی خواهد كرد و لبنيات ارژن شيراز به مصاف مقاومت البرز ميرود. در ديگر ديدار روز پنج شنبه آتليه طهران قديم با مقاومت قرچك روبهرو خواهد شد. اين بازيها در حالي برگزار خواهد شد كه بسياري از تيمها آمادگي كامل براي شروع مســابقات را نداشــتند و تالش داشــتند ســازمان ليگ را متقاعد كنند كه بازيها با يك هفته تاخير برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.