مجتبيحسينيقدرپيكانراندانست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمــد ايرانپوريــان مدافــع تراكتورســازي تبريز كــه چند روزي به دليــل مصدوميت نميتوانســت در تمرينــات تيمش حضور پيــدا كند، از هفته گذشته به محل تمرينات رفت تا نشان دهد در تراكتور ماندني است.

ايرانپوريــان در مــورد وضعيــت تيمش ميگويد: «چند جلســهاي است كه به تمرينات اضافه شــدم و از لحاظ بدنــي حدود ‪5 4،‬ روز از بازيكنان عقب هستم. در حال حاضر با مربي بدنساز و دكتر تيم كار ميكنم تا هر چه زودتر به شرايط آمادگي برسم.»

مدافــع تراكتورســازي در رابطه با حضــور بازيكنان جوانــان و اميد در تمرينات اين تيم توضيح ميدهد: «اين جوانان جاي رشــد و پيشــرفت دارند. خــود ما هم يك روز جــوان بوديم و با اعتمادي كه شــد توانستيم تواناييمان را نشــان دهيم. اين بازيكنــان اگر به خودباوري برسند و خوب تمرين كنند و زندگي ســالمي داشته باشند قطعا به اهدافي كه دارند دســت پيدا ميكنند. بايــد ارزش پيراهني كه امــروز به تن كردهاند را بدانند.»

محمــد ايرانپوريان دربــاره اينكه برخي بازيكنان راضي به تمديد قرارداد با تراكتورسازي نشــدند، ميگويد: «ما دوســت داشــتيم تمام بازيكنان مثل ســال قبل كنار تيم باشند چراكه كنار هم خيلي تالش كرديم اما هركسي حق انتخــاب دارد. بايد بــه انتخاب يكديگر احتــرام بگذاريم. با داشــتههايمان كار را با قــدرت پيش ميبريــم و نبايد به نداشتههايمان فكر كنيم.»

ايرانپوريان در مورد اينكه وضعيت را در ليــگ هفدهــم چطــور ارزيابي ميكند، ادامــه ميدهد: «هواداران بايد صبور باشند. امســال تيم جواني داريم و در پيــروزي و ناكامــي بايــد تيم را حمايت كنند و اجازه ندهند دو دستگي به وجود بيايد. مهمترين ركن باشــگاه هواداران هســتند. آنها هميشه محرك تيم براي حركت به ســمت پيشــرفت و موفقيت بودند و امســال بيش از هر ســال ديگري ميتوانند بــه تيم كمك كنند.» ايرانپوريان درباره حضور يحيي گلمحمدي روي نيمكت تراكتورسازي ميگويــد: «گلمحمدي مربــي ثابت شدهاي است كه نياز به تعريف و تمجيد نــدارد. او عملكرد خوبي در ســالهاي اخير داشته و هر جا رفته تيمش فوتبال زيبا و قابل قبولي را ارائه كرده. امســال بايد همه كمك كنيم تا وضعيت خوبي داشته باشيم و بتوانيم نتيجه مدنظرمان را كسب كنيم.»

ســعيد آقايي در حالي با ســپاهان قرارداد امضا كــرد كه هنوز تكليف چكي كه به گسترش فوالد تبريز داده مشخص نشــده. چك يــك ميليــارد و نيمي كه باعث شد خيلي از باشــگاهها قيد جذب ايــن مدافع مليپوش را بزنند. هوشــنگ نصيرزاده مديرعامل باشــگاه گســترش فوالد تبريز درباره جلسهاي كه قرار است يكشنبه آينده با محسن طاهري مديرعامل باشگاه سپاهان درباره سعيد آقايي داشته باشــد، ميگويد: «قرار نبود جلســهاي با آقاي طاهري داشــته باشــيم و در واقع نيازي نيســت اين اتفاق بيفتد. نميدانم چرا قــرارداد آقايي هنوز ثبت نشــده اما اين موضوع به باشــگاه گســترش فوالد ارتباطي ندارد چراكه سعيد آقايي بازيكن ما نيست. در ارتباط با چك رضايتنامه ما با سعيد آقايي طرف هســتيم اما باشگاه ســپاهان خود تمايل دارد وساطت كند.» نصيــرزاده در مــورد نقــد شــدن چك

مهــدي كياني كاپيتان تراكتورســازي تبريز مدعي شد اگر اين تيم در نيمفصل اول هفدهميــن ليگ برتر نتيجه بگيرد، ميتواند مدعي قهرماني در اين مسابقات باشد. كياني در مورد شرايط فعلي تراكتورسازي ميگويد: «بازيكنان با انگيزه زيادي تمرينات فشــرده را پشت ســر ميگذارند تا آماده شروع ليگ برتر شوند. خوشــبختانه شرايط خوب است و اميدوارم همه دســت به دست هم بدهيم تا بهترين عملكرد را داشته باشيم. مديريت باشــگاه هم تــالش ميكند تا شــرايط تيم را بهتر كنــد.» كاپيتان تراكتــور در رابطه بــا محروميت تيمــش در نقــل و انتقاالت شــجاعيان از ســوي باشــگاه استقالل تهــران هــم ادامه ميدهــد: «يك چك 600 ميليوني در دســت ما است اما فعال به آن نيازي نداشــتيم و براي نقد كردن آن اقدام نكرديم البته مشكلي بر سر نقد شدن آن وجود ندارد.» مديرعامل باشگاه گســترش فوالد تبريز درباره انتقاداتي كه به يارگيري اين باشگاه ميشود، ميگويد: «يارگيري ما ضعيف نبوده و فقط عكس با پيراهن بازيكنان را نگرفتيم.» تابســتاني و مدعي بودنش بــراي قهرماني ادامــه ميدهد: «فعال نميتــوان از قهرماني حرف زد و بايد ليگ شروع شود. براي ما مهم اين اســت كه در نيمفصل اول نتايج خوبي بگيريــم. اگر در نيمفصــل اول خوب نتيجه بگيريــم، ميتوانيم با جذب چنــد بازيكن در نيمفصــل دوم مدعي قهرماني باشــيم.» كياني با اشــاره به وضعيت خودش و اينكه امســال هم از جمع تراكتورسازان جدا نشد، ميگويد: «خوشبختانه شرايط خوبي دارم و خوشــحالم در تراكتورسازي ماندم. اميدوارم در فصل جديد عملكرد خوبي داشته باشم تا رضايت هواداران و كادر فني را جلب كنم.»

مجيد جاللي ســرمربي پيكان كه به تازگي مجيد صالح را بهعنوان دستيار به كادرفنياش اضافه كرده، در مورد انتخاب اين مربي براي دســتيارياش ميگويد: «چنــد روزي درگير اين مســاله بوديم. من و دســتياران و نيز مديريت باشگاه با هم گزينههاي مختلفي را در نظر داشتيم كه اگر اشــتباه نكنم، ۲۱ گزينه را مورد بررســي قرار داديم و پس از مشــورت و ســاعتها تجزيه و تحليــل در نهايت بر

مجتبي حســيني اگرچه فصل گذشته نتايج نسبتا خوبي با ذوبآهن كسب كرد اما به خاطر اينكه ســهميه آسيا را نتوانست به دســت بياورد، به راحتي از سرمربيگري اين تيم كنار گذاشته شــد. با اين اتفاق به نظر ميرسيد حسيني با توجه به اينكه سرمربي بدون حاشيهاي بود و خوب هم كار ميكرد با پيشنهادهاي خوبي مواجه شود اما اينطور نبــود. او براي حضــور در ليگ برتر، فقط با پيشــنهاد دســتياري مجيد جاللي مواجه شــده بود كه ابتدا به آن پاسخ منفي داد اما بعد از آن و البته زماني كه ديد پيشــنهادي براي ســرمربيگري در ليگ برتر ندارد اين درخواســت را پذيرفــت و دســتيار مجيد جاللي شــد. حســيني خيلي زود هم كار خود را شــروع كرد و بعد از امضاي قرارداد در تمرينات پيكان حاضر شــد اما هنوز اين همكاري به ۲ روز نرسيد كه ناگهان جدا شد و رفت. حسيني با پيشنهاد سرمربيگري تيم خونه به خونه بابل مواجه شد و حتي به اين باشگاه رفت تا به صورت حضوري مذاكرات را انجام دهند و قرارداد امضا كنند اما معلوم نشــد چه اتفاقاتي افتاد كــه توافقي صورت نگرفت. به اين ترتيب مجتبي حسيني ماند و حوضــش. او حاال هم پيــكان را راحت از دست داد و هم اينكه بدون تيم ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.