جاللي: صالح با بازيكنان راحتتر است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روي نام صالح به توافق رســيديم. مجيد صالح از مربيان جوان و خوشــنام فوتبال ماســت كه مطمئنا ميتوانــد به روند رو به رشــد پيكان كمك كند.» جاللي در رابطــه با اينكه صالح همــان مربي مورد نظر بوده و چه فاكتورهاي داشــته، ادامه ميدهــد: «او به جز اينكه بــه علم روز فوتبال آشــنايي خوبــي دارد با توجه به جوان بودن، ميتواند بــا بازيكنان رابطه خوبي ايجــاد كند و نيز به لحاظ اخالقي از مربيــان خوب فوتبال ما اســت كه به درد مجموعه پيكان ميخورد. به هر حال اميدوارم همه نيروهايمان در يك جهت براي رســيدن پيكان به جايگاه خوب و باال با ثبات حركت و تمام تالششــان را بــه كار ببندند و مطمئن باشــيد هدفي جز اين نداريم.» ســرمربي پيكان درباره دســتيار پرتغالي و اينكه گويا قرار بوده يكي از دستياران سابق مورينيو به ايران بيايد، ميگويد: «اتفاقا مذاكرات خوبي با او داشــتيم و به عقد قرارداد هم نزديك شده بوديم ولي در نهايت به دليل پارهاي از مشــكالت نتوانســتيم با او به تفاهم كامل برسيم تا شرايط حضورش در ايران فراهم شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.