دورقي به استقالل خوزستان بازگشت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميثم دورقي هافبك فصل قبل فوالد خوزستان بار ديگر شاگرد عبدا... ويسي در استقالل خوزســتان شد. دورقي نيمفصل ليگ شانزدهم اســتقالل خوزستان را به دليل بيپولي رها كرد و به فوالد خوزستان رفت كه البته در آنجا كمتر به بازي گرفته ميشد. دورقي خيلي اميدوار بود با تغيير كادرفني فوالد خوزستان به شرايط خوبي برگردد اما با حضور ســيروس پورموسوي ميدانست ديگر شانسي براي ماندن ندارد. به همين دليل اين هافبك خوزســتاني با مسووالن استقالل خوزستان وارد مذاكره شــد و در نهايت به توافق رسيد تا باز هم آبي پوش شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.