رزاقپور و تالش در پيكان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ابوالفضــل رزاقپور مدافع چپ تيم ملى جوانان و باشگاه نساجى مازندران با امضاى قراردادى ســه ساله به پيكان پيوســت. رزاقپور كه ســهميه زير 3۲ سال محسوب ميشــود بعد از امضاي قراردادش با پيكان، به تمرينات اين تيم رفت و كارش را زير نظر جاللي شــروع كرد. در ادامه سياســت جذب بازيكنان جوان و آيندهدار توســط باشگاه پيكان در نقــل وانتقاالت اين فصل، ســجاد تالش، مهاجم 9۱ ســاله باشگاه عقاب هم با امضاى قراردادى ســه ســاله به جمع شاگردان مجيد جاللى اضافه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.