جدايی صادقيان از سپيدرود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميــالد صادقيــان بازيكــن فصل گذشته گلگهر سيرجان كه در ابتداي فصل نقل و انتقاالت به تيم ســپيدرود رشــت پيوســته بود، به دليل اينكه با باشــگاه گيالني به توافق مالي نرسيد، از اين تيم جدا شــد. تيم سپيدرود هم اكنــون در اردوي كــردان كرج حضور دارد و شنبه به رشت برميگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.