فرار از مسكو سقوط قهرمان آسيا به ليگ سه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

درســت در هميــن روزهايــي كه چشــم فوتبال بــه جام كنفدراســيونهاي روسيه خيره شــده، تيمهاي ملي آلمان و انگليس از برپايي اردوي خود در مسكو در جريان جام جهاني 2018 روســيه انصراف دادند. جــام جهاني 2018 به ميزباني روســيه با شــركت 32 تيم در 12 ورزشگاه و 11 شهر برگزار خواهد شد كه از بين 65 كمپ اردويي معرفي شده براي براي تيمهاي شــركتكننده در اين رقابتها، 23 كمپ در اســتان مســكو قرار دارد. بــا اين حال انگليســيها و آلمانيها ميلي به برپايي اردوهايشــان در روســيه ندارند. اين خبر را سايت اسپورت روســيه مطرح كرده و در توضيح آن نوشته تيمهاي ملي آلمان و انگليس به دليل ترافيك ســنگين شــهر مسكو اســت كه نميخواهنــد اردوي خود در جريــان جام جهاني 2018 را در پايتخت روســيه برپا كننــد. با توجه به برگزاري جام كنفدراسيونهاي 2017 روسيه، گريت ساوتگيب سرمربي موقت تيمملي فوتبال انگليس و دســتيارش راهي اين كشور شــدند تا سيســتمهاي حمل و نقل شــهرهاي ميزبان يعني مسكو، ســنپترزبورگ، كازان و سوچي را ارزيابي كنند. حال آنكه ترافيك سنگين شهري مسكو باعث شد آنها قيد اين شهر را براي برپايي اردوي جام جهاني 2018 بزنند. ســايت روســي در ادامه اعالم كرد كه ژرمنها دومين تيمي خواهنــد بود كه از برپايي اردو در كمپهاي مســكو منصرف خواهند شــد. تيمملي فوتبال آلمان كه بازيهاي خود در جام كنفدراسيونهاي 2017 را در شهر سوچي برگزار كرده، قصد دارد اردوي خود در جام جهاني 2018 را هم در همين شــهر برگزار كند. در ماههاي آينده بســياري از نمايندگان تيمهاي ملي شــركت كننده در جام جهاني 2018 روســيه راهي اين كشــور ميشــوند تا محل دقيق اقامت و اردوهاي خود را در كمپهاي تعيينشــده انتخاب كنند و اصال بعيد نيســت كه مسكو به دليل ترافيك ســنگينش از فهرست انتخابى برخي تيمها كنار برود. خبر ديگر از روســيه 2018 اينكه قرار است براي تماشــاگران بازيهاي جام جهاني كارت شناسايي صادر شــود. اين تصميم را دولت روسيه در راستاي افزايش اقدامات امنيتي خود براي جام جهاني 2018 و جلوگيري از آشوب در حاشيه بازيها گرفته است. موضوعي كه اسكاي اينطور آن را گزارش كرده: «اين برنامه در جام كنفدراسيونهاي 2017 هم پياده و بيش از 400 هزار كارت شناسايي صادر شد. اين كارت شامل اطالعات شخصي فرد، پاسپورت و تاريخ تولدشان خواهد بود. اين كارت باعث ميشــود حتي آن دســته از شهروندان خارجي كه ويزا ندارند، بتوانند به روســيه ســفر كنند. چنين طرحي مورد اســتقبال تماشاگران هم قرار گرفته و آنها از اين جريان راضي به نظر ميرسند.» كارتهاي ياد شــده پس از آغاز بليت فروشي بازيهاي جام جهاني 2018 قابل پيگيري خواهند بود و صد البته داشــتن كارت شناسايي بازيهاي جام كنفدراسيونها براي جام جهاني معتبــر نخواهد بود. نحوه صدور اين كارت به گونهاي اســت كه تا وقتي هواداري بليت يك بازي را خريداري نكرده باشــد، نميتواند براي دريافت كارت شناسايي خود اقدام كند و صدور كارتها هم 72 ساعت پيش از شروع هر بازي آغاز ميشود. اگر چه بعضي از فوتبالدوســتان روسي از روند صدور اين كارتها براي تماشــاگران بومي رضايت ندارند. فيفا نقشي در اين روند ندارد اما اقدامات دولت روسيه را زير نظر خواهد گرفت. شكايت كلواتر كوتو چيزي نمانده كه قهرمان پيشين آسيا را بفرستد به ليگ دسته ســه. صحبت از پاس است. همان تيمي كه در سال 1371 قهرمان جام باشــگاههاي آســيا شــده بود و حاال فيفا به كسر امتياز و ســقوط به دسته سه تهديدش كرده است. بر اساس حكم فيفا، پاس به پرداخت 48 هزار دالر به كوتو محكوم است و مسووالن باشگاه بر اساس توافق صورت گرفته با وكيل اين بازيكن، بخشي از قسط اول بدهي خود را پرداخت كردند. دربــاره اين موضوع، محمدتقي رحيمي مديرعامل باشــگاه پاس گفته: «با دستور استاندار همدان و مساعدت مديركل ورزش و جوانان استان و مشــاور استاندار توانستيم بخشي از قســط اول بدهي اين بازيكن را تأمين كنيم. وكيل كوتو شــرط پرداخت طلب موكلش را در سه قسط تعيين كرده بود تا از جريان گذاشتن حكم فيفا جلوگيري كند. با وجود مشــكالت مالــي، 20 خردادماه 15 هزار دالر از قســط اول بدهي اين بازيكــن را پرداخت كرديم در حالــي كه طبق توافق بايد 20 هزار دالر پرداخت ميشــد. هماكنون بايد 5000 دالر از قسط اول كوتو همراه با 7500 دالر از قسط دوم به اضافه 1500 دالر حقالوكاله فرناندو، تا 20 تير پرداخت شود.» فعاليت كوتو به سال 86 و همزمان با انتقال پاس به همدان بازميگردد و تاكنــون پيگيري مجدانه براي حل پرونده او صورت نگرفته بود. حاال اين باشــگاه بايد پول شــاكي خود را بدهد چرا كه فيفا تهديد كرده در صورت اجرا نشدن حكمش، از پاس امتياز كسر ميكند و اين تيم را به يك دسته پايينتر يعني ليگ سه ميفرستد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.