ديدار استاد و شاگرد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

در فصل ‪91 -92‬ زمانى كه ســعيد عزتاللهى تنها 15 ســال سن داشت، اين محمد احمدزاده بود كه براى نخستين بار از او در تركيب تيم بزرگساالن ملوان در ليگ برتر استفاده كرد. حاال اين شاخهگلها كه به نشان قدرشناسي كنار هم آرام گرفتهاند و اين ديدار سرزده پاسخي اســت به همان اعتماد. ســعيد عزتاللهى به ديدار مربي پيشــين خود رفته بود كه بعد از اين ديدار، احمدزاده برايش نوشــت: «معرفت در گرانيست، به هر كس ندهند. امروز سعيد به ديدنم اومد. جوان رعناي فوتبال انزلي كه اين روزها پاي ثابت تركيب تيممليه. سعيد ثابت كرد انزلي مثل هميشه نه از استعداد خالي ميشه، نه از معرفت. موفق باشي آقاسعيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.