آقاي ستاره بدون تيم ميماند؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

حتي اگر چشــمهايتان از تعجب گرد شده باشد، بايد باور كنيد كه ستاره دو فصل پيش فوتبال ايران امروز بدون مشتري مانده و شايد حتي تيمش را هم از دســت بدهد. صحبت از فرناندو دخسوس است كه يك سال پيش همين موقعها كه همه تيمهاي ليگ برتري خواهانش بودند و حتي حضور در ليگ قهرمانان آســيا با اســتقالل خوزســتان هم در نظــرش به اندازه پيشــنهاد مالي گســترش فوالد جذاب نبود كه به همه مشتريهاي پر و پا قرصش پشــت كرد و بيدرنگ، راهي تبريز شــد. حاال اما يك ســال از آن روزها گذشــته؛ ديگر نه گســترش براي دروازهبان برزيلي سر و دست ميشــكند و نه مشتري دست به نقدي هســت كه دخسوس به خاطرش چمدان ببندد و تبريز را ترك كند. فرناندو دخسوس، سوغاتي عبدا... ويسي از سفر به برزيل بود براي استقالل خوزستان. اتهام داللي را آقاي سرمربي يك فصل به دوش كشيد اما همين كه جام قهرماني را باالي سر برد، او را از دست داد. دخسوس را هر تيم به يك سو ميكشيد و سر آخر اين گسترش فوالد بود كه موفق شد دروازهبان برزيلي را كه در ميان پيشــنهادهاي پرسپوليس، ســپاهان، نفت و پيكان غلت ميخورد، به چنگ بياورد. اين دروازهبان جايزه بهترين دروازهبان ليگ پانزدهم را گرفت و به تبريز رفت. عملكرد بدي هم نداشــت و حتي يك ســال ديگر از قراردادش باقي مانده اما گويا گســترش فوالد درباره او دچار ترديد شــده و دليلش هم كوروش ملكي، ديگر دروازهبان اين تيم است. ملكي را فصل گذشته كمالوند از مس كرمان به گســترش برد اما در نيمفصل دوم كه با او مشكل پيدا كرد، ديگر بازياش نداد. حــال آنكه لوكا بوناچيچ اعتقاد عجيبي به اين دروازهبان جوان پيدا كرده و مسووالن گســترش فوالد را كه خواهان كمك به پيشرفت ملكي هستند، به ترديد كشــانده. موضوعي كه لوكا در جلسه با مسووالن گسترش فوالد به آن اشــاره كرده اين است كه دخســوس بر خالف ملكي ميتواند نقش دفاع آخر را هم بازي كند و با توجه به اينكه گســترش فوالد در خط دفاع مرتضي اســدي و محسن حسيني را از دست داده، شايد جدايي دخسوس به ضرر اين تيم تمام شود. او البته بر واكنشهاى به موقع و فيزيك مناسب ملكي هم چشــم نبسته اما در عين حال بر اين باور است كه اين دروازهبان كمتجربه نميتواند توپهاي پشت مدافعان را به خوبي جمع كند. هنوز كه تصميمي درباره دخسوس و ملكي نگرفتهاند اما اگر گسترش فوالد دروازهبان برزيلي را نخواهد، هيچ بعيد نيســت كه او فوتبال ايران را ترك كنــد چرا كه غير از نفت، بقيه تيمها دروازهبانهاي دلخواه خود را جذب و يا قراردادهاي آنها را تمديد كردهاند. دخسوس البته خيلي تالش كرد براي همكاري دوباره با پورموسوي اما گسترش به او رضايتنامه نداد و فوالديها هــم بدون اينكه وقت تلف كنند، رفتند ســراغ حامد لك. پرســپوليس و سپاهان و ديگر مشتريهاي يك سال پيش اين دروازهبان برزيلي اما ديگر جايي براي او ندارند و اصال دور از انتظار نيست اگر فرناندو دخسوس پيش از شروع فصل تازه، براي هميشه از فوتبال ايران برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.