ستاره افغان در تيمملي آلمان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

در روزهايــي كه مــا از حضور فيصل شايســتهكاپيتان تيمملي افغانستان- در پيكان مينوشتيم و حتي بعدترها كه بحث حضور محمد هاشمي ديگر بازيكن افغان در تيم ســپاهان- كــه البته كرانچار تاييدش نكرد و جذب او منتفي شد- بر سر زبانها افتاد، نديم اميري كه اتفاقا او هم اصالتي افغان دارد، با حضور و درخشش در تركيب تيم فوتبال زير 21 ســال آلمان روز به روز به بازي در تيمملي فوتبال بزرگساالن آلمان نزديكتر شد. اميري كه همراه با تيم آلمان در رقابتهاي قهرماني زير 21 سال اروپا حضــور دارد، در بازي اول اين تيم مقابل جمهوري چك نيمكتنشين بود اما در بازي با دانمارك پس از ورود به زمين جواب اطمينان مربياش را داد و با حركتي زيبا موفق به باز كردن دروازه حريف شــد. او همچنين در شكســت دوشنبه شب آلمانيها در آخرين بازي مرحله گروهي، 14 دقيقه مقابل ايتاليا بازي كرد. اميري بــا ادامه اين روند قدم به قدم به حضور در تيمملي فوتبال بزرگساالن آلمان نزديك ميشود. درخشــش اين بازيكن 20 ساله افغان در تركيب تيم هوفنهايم در رقابتهاي بوندسليگا هم باعث شد باشــگاههاي بزرگي مثل اتلتيكو مادريد، ليورپــول و تاتنهــام خواهان جذب او شــوند اما اميري همانند ساير بازيكناني كه ترك بوندسليگا برايشان سخت است، چندي پيش قرارداد خود را تا پايان سال 2020 با هوفنهايم تمديد كرد. اميري در فصل گذشــته بوندسليگا با هوفنهايم در رتبه چهارم جدول ايســتاد تا با حضور در ديدار پليآف، بهعنوان نخستين فوتباليست افغان شانس بازي در ليگ قهرمانان فصل بعد را هم داشــته باشــد. اگر چه نديم اميري چندي پيــش در گفتوگو با يك خبرنگار فارســي زبان در آلمــان گفته بود هدفش بازي در تيمملي آلمان اســت اما او تا زماني كه در تيمملي الف آلمان بازي نكرده، تنها شــانس حضور در تيمملي فوتبال افغانستان را خواهد داشت. اين در حالي اســت كه پســرعموي اين بازيكن- زبير اميــري- هم در حال حاضر عضــو تيمملي فوتبال افغانستان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.