چلسي در تهران

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بازيكنان چلســي در فرودگاه لندن، پيش از ســفر به تهران. تساوي يك- يك برابر منچســتريونايتد را پرسپوليسيها در بازي با چلسي هــم تكرار كردند. به لطف نيمكتنشــيني آلن راجرز انگليســي در پرسپوليس بود كه چلســي با مربياش ديو سكستون به تهران آمد. تيمي كه ســه ســال پيش از آن جام حذفي انگليــس را برده و دو ســال پيش از آن هم در فينال جام در جــام اروپا رئال مادريد را به زانو درآورده بود. در ارديبهشــت سال 52 اما فقط 25 هزار نفر براي تماشــاي بازي پرسپوليس و چلسي به ورزشگاه رفتند. در دقيقه 18 تامي بالدوين- كه از آرسنال راهي چلسي شده بود- با ارسال توپ از روي نقطــه كرنر دروازه بهرام مودت را باز كرد. اين گل هم اما براي شكســت قرمزها كافي نبود چرا كه ايرج سليماني- كه دقيقه 75 به زميــن آمده بود- در دقيقه 89 دروازه پيتر بونتي را با شــوت از راه دور گشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.