حراج صندلي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ايــن آخرين باري بود كه ورزشــگاه 50 ســاله ويســنته كالدرون مراســمي را با حضور تماشاگران تجربه ميكرد؛ اين بار اما به بهانه كنسرت روز شنبه آلخاندرو سانز وگرنه چند هفتهاي ميشود كه اتلتيكو به واندا متروپوليتانو كوچ كرده. جالب اينكه حاضران در كنسرت از فرصت استفاده كردند و با كندن صندليهاي ورزشــگاه، آنهــا را در اينترنت به حراج گذاشتند. بــه قيمت 80 يورو براي هر صندلــي. البته اتلتيكو بعد از پايان فصل و در آخرين بازيهاي اين تيم در الليگا و ليگ قهرمانــان به هواداران اجازه داده بود كه صندليهاي خود را بردارند و بهعنوان يادگاري به خانه ببرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.