سفر نابهنگام

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

هنوز حتي يك نيمروز از ســفر طارمي و رضاييان به تركيه نگذشته بود كه ســايتهاي خبري اين كشــور از توافق آنها با ريزهاســپور نوشــتند. جالب اما واكنش باشگاه پرســپوليس بود كه مدام اعالم ميكرد طارمي به محض بازگشــت از تركيه قرارداد دوســالهاش را ثبت ميكند و رضاييان را هم تهديد كردند كه به ازاي هر روز غيبت در تمرين، جريمه خواهد شد. خداحافظي مسي از تيمملي آرژانتين پس از شكست در فينال كوپا آمريكا هم ديگر خبر مهم روز بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.