مدافع مليپوش، همچنان بدون تيم

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مدافع فصل پيش استقالل كه از سوي كىروش به تيمملي هم دعوت شده بود، همچنان بدون تيم مانده است! محمدحسين كنعانيزادگان كه يك ســال پيش پرسپوليس را براي بازي در استقالل ترك كرده بود، بعد از تنها دو بازي رباط صليبي پاره كرد. به بهانه همين آسيبديدگي در نيمفصل نامش را از فهرست استقالل خط زدنــد و آخر فصل هم او را مازاد اعــالم كردند. با اين حال در عين ناباوري اين بازيكن از سوي كارلوس كىروش به تيمملي دعوت شــد. آن هم در حالي كه حتي پس از آن پشت سر گذاشتن دوران مصدوميت، در هيچ مسابقهاي به ميدان نرفته بود. جالبتر اما اينكه بازيكن مليپوشي كه با وجود قرار گرفتن درفهرست مازاد اســتقالل به تيمملي دعوت شــد، تا امروز هيچ پيشنهادي از تيمهــاي ليگ برتري دريافت نكرده و تالشهايــش براي انتقال به خارج از كشــور هم نتيجه نداشــت تا مدافع مليپوش فوتبال ايران بدون تيم بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.