كاوه رضايي: نظر مربی را جلب كردهام

Iran Varzeshi - - آسیبشناسی یک روند رو به نزول -

انتقال کاوه رضایي به شارلرواي بلژیک بيمقدمه و ناگهاني بود. قبل از این انتقال کمتر کســي در ایران فکر ميکرد که او استقالل را ترك کند، ولي او تصمیم گرفته بود که در فوتبال اروپــا بازي کند. ظاهرا کاوه توانســته در تیم جدیدش خوب جا بیفتد و کادر فني هم روي او حســاب کرده. او مورد توجه رســانههاي بلژیکي هم قرار دارد و روز گذشته «آونیر» این گزارش را درباره خرید جدید شارلروا منتشر کرد: کاوه رضایي در جمع بازیکنان شارلروا ذوب شده. مهاجم 25 ساله ایراني در کمتر از سه هفته به شناخت خوبي از فضاي تیمش رسیده. قرار مصاحبه در یکي از سالنهاي هتل کارلتون شهر ميیرلو هلند اســت؛ شهري که اردوي تابســتاني شارلروا در آن برگزار ميشود. او براي اولین مصاحبهاش با یک رســانه بلژیکي آماده ميشــود. در همیــن حال آمارا بیبي، بازیکن ســنگالي که در حال عبور است با کاوه شوخي ميکند.

چند دقیقه بعد وقتي از او ميپرسیم که سختترین چالش او در بلژیک کنار آمدن با شوخيهاي همتیمي آفریقایياش نیست، ميگوید: «در ایران خیلي شوخي ميکنیم و فکر نميکنم مشــکلي با شوخيهاي آمارا داشته باشم.»

از البــهالي جمالت مهاجــم متولد اســالمآباد ميتوان متوجه شــد که او جوان باهوشــي اســت. او توضیح ميدهد که چرا اســتقالل، تیم بزرگ تهراني که ميخواســت قــراردادش را تمدید کند ترك کرده تا به اســپورتینگ شــارلروا بپیوندد: «سالها بود که رویاي بازي در اروپا را داشتم. من از سوییس و اتریش هم پیشــنهاد داشتم، ولي فکر ميکنم لیگ بلژیک در ســطح باالتري است. شارلروا هم تیم خوبي است و در لیگ بلژیک موقعیت خوبي دارد.»

رضایــي دربــاره روزهاي اول حضــورش در این فضاي جدید ميگوید: «براي خودم هم عجیب بود که چقدر زود با این فضا هماهنگ شدم. احساس ميکنم سالهاست در این تیم حضور دارم. در تمرینات روزانه باید بتوانم با فشــار تمرینات اروپا هماهنگ شوم. در بازيها برخوردهاي بدني بیشتري را تجربه ميکنم. در روزهاي اول برایم غیرمنتظره بود، ولي حاال توانستهام هماهنگ شوم.»

فلیــس مازو، ســرمربي شــارلروا هم کــه فیلم بازيهــاي کاوه را دیده بود، ظاهرا از مهاجم جدیدش راضي اســت. رضایي ميگوید: «قبل از امضاي قرارداد با مربي صحبت کرده بودم. حرکات من به ســمت تیر یک و عمقي که به بازي ميدهم، چیزهایي اســت که او ميپســندد. بازي در مرکز براي من مناسبتر است. فصل گذشــته در لیگ برتر ایران بارها در کناره زمین بــازي کــردم و همین کمک کرد که بهترین گلســاز مســابقات شــوم (هفت پاس گل). البته بازي در این پســت روي آمار گلزنيام اثر منفي داشت 8( گل). در عوض در لیگ قهرمانان آسیا در نوك حمله بازي کردم و یکي از بهترین گلزنان بودم 6( گل). خیلي دوســت نــدارم از توانایيهاي خودم صحبت کنم، ولي من یک گلزن هســتم و دوست دارم این را در تیم جدیدم هم نشان بدهم.»

کاوه اضافــه ميکند: «در ایران خیلي از هواداران از جدایــي من شــگفتزده و ناراحت شــدند، با این حال رابطــه خیلي خوبي با آنها دارم. در شــبکههاي اجتماعي رابطهام را با آنها حفظ کردهام. در ورزشــگاه آزادي تهران مقابل صد هزار تماشــاگر بازي کردهام، ولي وقتي بازيهاي قبلي شــارلروا را ميبینم، هرچند تعداد هواداران کمتر اســت، ورزشگاه فضاي پرشوري دارد. تماشاگران خیلي تشویق ميکنند و انرژي زیادي دارند. مــن باید بتوانم دل این هواداران را به دســت آورم.»

تماشاگران شــارلروا خیلي دوست داشتند ژرمي پربه، مهاجم فرانســوي را دوباره در تیمشــان ببینند، ولي باشــگاه در رقابــت مالي کــم آورد و او از خنت بــه بروژ رفت. درخشــش کاوه ميتواند هــواداران را از شــوك ناکامي باشــگاه در این انتقــال خارج کند. خودش هم انگیزه زیادي براي گلزني، رسیدن به تیم ملــي و بازي در جام جهانــي دارد. کریس بدیا، داوید پوله و فلوران اســتیوانس، ســه مهاجم دیگر شارلروا هســتند که قرار اســت در کنار کاوه بار گلزني تیم را به دوش بکشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.