تحول در خط دفاعي چلسي

آبي پوشان درجا نميزنند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - فيل ليتل ‪Phil Lythell‬

هر چند تنها بازيكني كه چلســي تا حاال جذب كرده ويلي كابايرو بوده اســت كه قرار است دروازهبان دوم چلسي باشد اما به نظر ميرســد دفاع چلسي تغيير و تحوالت بســياري را در تابستان به خود خواهد ديد.

شايعات حاكي از آن است كه چلسي 60 ميليــون پونــد صرف خريــد الكس ســاندرو، مدافع يوونتوس خواهد كرد. در اين صورت، اين بازيكن برزيلي گرانترين مدافع تاريخ خواهد شــد. كونته به سراغ آنتونيو روديگر، مدافع چندپسته رم رفته و دو طرف بر ســر انتقال او با قيمت 29 ميليون پوند

با هــم به توافــق رســيدهاند. دفاع چلسي در فصلي كه گذشت عالي كار كرد امــا كونته ميخواهد دفاع تيمش را حتي از اين هم بهتر سازد.

از ايــن دو انتقــال، آمدن ســاندرو جذابتــر خواهد بود. او عضو كليدي تيم يوونتوس در ليگ قهرمانــان بود. يووه با درخشــش خط دفاعياش توانست در راه رســيدن به فينال، خط حمله بارســلونا، متشــكل از ليونل مسي، لوييس سوارس و نيمار را متوقف كند. ســاندرو 26 ساله خريدي فوقالعاده بــراي اين تيم خواهد بود. اين مدافع در حمالت هم عالي عمل ميكند و بهراحتي ميتواند در پست بال تدافعي چپ بازي كند.

حضور ســاندرو باعث ميشود آينده ماركوس آلونســو در ابهام فــرو رود. اين بازيكن در فصل گذشته فراتر از انتظارات عمل كرد و عضوي كليدي از تيم قهرمان ليــگ برتر بود. روشــن اســت كــه اگر گرانترين مدافع تاريخ به چلسي برود، به آلونسو ترجيح داده خواهد شد. ساندرو از آلونسو بهتر اســت و چلسي را به كمالي كه كونته ميخواهد نزديكتر خواهد كرد.

شــايعه حضور روديگر در چلسي هم چند سال است كه ادامه دارد اما اكنون به واقعيت تبديل شــده است. اين مليپوش آلماني ميتواند در پست مدافع راست هم بــازي كند و در جام كنفدراســيونها در سمت چپ دفاع سهنفره آلمان بازي كرد. كونته دوست دارد بازيكناني داشته باشد كه در چند پست بتوانند بازي كنند و به همين دليل روديگر را خريد..

البته اصال مشخص نيست كه روديگر بتواند جايي در تركيب ثابت چلســي پيدا كند. ســخت بتوان تشــخيص داد كه در اين صورت، او جاي كدام مدافع چلســي را خواهد گرفت. جاي داويــد لوييز در مركز خط دفاعي تضمين شده است و او بهعنوان مدافــع پوششــي كار ميكنــد و از قدرت پاسدهياش هم بهره ميبرد.

گــري كيهيل مورد انتقــاد برخي از طرفداران سختگير چلسي است، هرچند كه فصلي عالي را پشــت ســر گذاشت و در كنــار تكلهاي بهموقعــش، گلهاي حساســي هــم زد. او كاپيتــان تيم در روزهاي پرشمار نيمكتنشيني جان تري بود و ثابت كرد كه رهبري شايسته است.

امــا در زمينــه دفاع كردن، سســار آســپيليكوئتا بهترين بازيكن چلسي بوده است. او فصل قبل در پست مدافع راست در سيستم ســهدفاعي بازي كرد و پديده تيم شــد. بعيد به نظر ميرسد كه كونته بخواهــد او را براي بازيهــاي زيادي از تركيب كنار بگذارد.

ايــن خريدها به كونته دســتي باز در انتخاب تركيب ميدهد. در مســابقاتي كه چلســي تــوپ را كمتر در اختيــار خواهد داشــت مانند ديدار احتمالي با بارسلونا در ليگ قهرمانان كونته ممكن اســت از آســپيليكوئتا بهعنوان بال راست استفاده كنــد و روديگر يا كــرت زوما را در تركيب بگــذارد و به اين ترتيب عمــال پنج مدافع داشته باشــد. همچنين اگر تيم حريف در نبردهاي هوايي قوي باشد، چنين كاري را ميتوان انجام داد.

حضــور در ليــگ قهرمانــان باعث ميشــود كــه بازيكنان بيشــتري مورد نياز باشــند و چلســي به اين ترتيب بايد بازيكنان بااستعداد، قابل اتكا و باتجربهاي براي جانشيني مدافعان اصلياش داشته باشد. چلســي همچنين فصل گذشته در زمينه مصدوميــت بازيكنانش فوقالعاده خوششانس بود.

ايــن به دليــل كادر پزشــكي قوي باشگاه بوده است اما در هر صورت چلسي در فصــل بعــد بازيهاي بيشــتري بايد برگزار كند و احتمال مصدوميت بازيكنان باالتر ميرود.

حضور ايــن بازيكنــان جديد باعث ميشود رقابت باال بگيرد. در فصل پيش، رقابــت چندانــي در خــط دفاعي وجود نداشــت و تركيب تيم مشخص بود، ولي حاال بازيكنان بايد از منطقه آسايش خود خارج شوند. اضافه كردن بازيكنان جديد باعث ميشــود مربيان حريف به اين فكر كنند كه تركيب چلســي چه خواهد بود. اگر تركيب چلســي ثابــت بماند، مربيان باهوش ميتوانند نقطه ضعفي در آن پيدا كنند و از آن نقطه ضربه بزنند. موريسيو پوچتينو و ژوزه مورينيو در فصل گذشته همين كار را كردند. به اين ترتيب، داشتن تنــوع در خط دفاعــي ميتواند به كمك چلسي بيايد. منبع: سايت ESPN

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.