خط و نشان براي هيچ!

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ماجراي تیم ملي و باشگاهها قدمتي به طول تاریخ دارد. مناقشــهاي بي پایــان که هر دو طرف در آن حق را به خود ميدهند. باشــگاهها مالکیت بازیکن را از آن خود ميداننــد چرا که به بازیکنان حقوق ميدهند و هزینه ميکنند و البته کلیه امور اقتصادي و مادي آنها به باشگاه مربوط ميشود.

تیم ملي هــم تیم عصاره و نماد یک کشــور محسوب ميشــود و از همین رو متولیان تیمهاي ملــي و در راس آنهــا فدراســیونها معتقدند که بازیکن ســرباز محسوب ميشــود و به آب و خاك کشــورش تعلــق دارد و از همیــن رو به واســطه انگارههاي میهن پرســتي باید همیشــه و همه جا براي خدمت در لباس مقدس ملي کشورش آماده باشد.

هر دو انگاره البته غلط نیست و از هر زاویهاي که به آن نگاه کني و بــا هر متر و معیاري مهر تایید پاي آن ميخورد. همین مســاله ســبب شــده تا همیشه بر ســر بازیکنان میان تیم ملي و باشگاهها یک مناقشه دائمي و پایان ناپذیر برقرار باشد.

در فوتبال ایــران نیز به کرات این مناقشــه وجود داشــته و میان مربیان تیم ملي و باشــگاهها درگیري در پــارهاي از مواقــع اوج گرفته. آخرین نمونه از آن ســال گذشــته و در نیمفصل رخ داد. جایي که کارلوس کیروش در تعطیالت نیمفصل بازیکنان تیم ملي را به اردوي دبي برد که همین با اعتراض برانکو ایوانکوویچ روبهرو شد و همین جرقه یکي از طوالنيتریــن و بحث برانگیزترین اختالف نظرها و دعواهاي تاریخ فوتبال شد و به لشکرکشي تاریخي میان پرســپولیس و تیم ملي منجر گردید که ميرفت تا بدل به یک بحران تاریخي در فوتبال ایران شود. بحراني کشــدار که سرانجام با مداخله وزارت ورزش و شــخص وزیر ورزش و جوانان ختم به خیر شد.

حاال این مناقشه در آغاز فصل جاري فوتبال ایران به گونهاي دیگر ســر باز کرده و فوتبال ایران را تحت تاثیر قرار داده اســت. امیرحسین پیرواني بهعنوان ســرمربي جدید تیم امید اســامي نفرات منتخب خــود را براي حضــور در اردوي تیم امید جهت شــرکت در رقابتهــاي قهرماني امیدهاي آسیا در قرقیزســتان اعالم کرد اما اردوي تیم امید در حالي تشکیل شد که تنها 9 بازیکن به اردو آمده بودند! برگزاري تمرینــات پیش فصل رقابتهاي لیگ برتر ســبب شــده بود که تقریبا هیچ باشگاه لیــگ برتري بازیکنان خــود را در اختیار تیم امید قرار ندهد. به ویژه اینکه بســیاري از تیمها نیز در اردوي خارج از کشور به سر ميبردند.

بعد از این اتفاق عجیب پیرواني اردوي 9 نفره را تعطیــل کرد و به فدراســیون فوتبال نامه زد که بدون حضور بازیکنان برگزاري اردو معنایي ندارد. این نامه با پاراف تاج روبهرو شــد و او در نامهاي به باشــگاهها اعالم کرد که جملگي بایــد با تیم ملي همــکاري کــرده و بازیکنان خود را بــه تیم امید بدهند.

در همین راســتا و براي تاکید بیشتر و وادار کردن باشــگاهها به همکاري با تیم ملي اسماعیل حسن زاده رییس کمیته انضباطي نیز تهدید کرد باشــگاههایي که به تیم امیــد بازیکن ندهند، 3 بر صفر بازنده ميشوند.

رییــس کمیته انضباطــي درمــورد اینکه پرسپولیس و استقالل بازیکنانشــان را در اختیار تیم امید قرار ندادهاند، اظهار داشــت: «من کاري با باشگاه خاصي ندارم بلکه طبق قانون و آییننامه انضباطي با باشــگاههایي که از در اختیار قرار دادن بازیکنانشــان در تیمهاي ملي اســتنکاف کنند، برخورد قانوني ميشود. باشگاهها باید در روزهاي فیفا و همچنین روزهاي برنامهریزيشــده که در تقویم فوتبال ملي گنجانده شــده، بازیکنانشان را در اختیــار تیمهــاي ملي قرار بدهنــد. در غیر این صورت طبق مــاده 83 آییننامــه انضباطي چنین باشــگاههایي حق اســتفاده از آن بازیکنان ملي را ندارنــد. در صورتي کــه از آن بازیکن ملي در مسابقات باشــگاهي استفاده کنند، حتي بدون شــکایت تیم حریف 3 بر صفر بازنده خواهند شد. این باشــگاهها همچنین حق نقــل و انتقال چنین بازیکناني را هم نخواهند داشت.»

رییس کمیتــه انضباطي فدراســیون فوتبال تصریح کرد: «در صورتي که باشــگاهها اعالم کنند خود بازیکن از حضور در تیم ملي استنکاف کرده، در آن صورت بازیکن 3 تا 7 جلســه محروم خواهد شد. همچنین ممکن اســت تا 30 میلیون تومان جریمه نقدي شــود، البته تمام جرایمي کــه در نظر گرفته شــده، فقط در صورتي قابل اجرا اســت که مقامات رسمي یعني مدیر تیمهاي ملي یا سرمربي یا رییس فدراسیون و دبیر فدراســیون خواستار رسیدگي به این وضعیت شوند که در این صورت کمیته انضباطي ورود پیدا ميکنــد و باشــگاهها و بازیکنان را طبق قوانیني که گفتم، جریمه خواهد کرد.»

با وجود ایــن تهدید جــدي پیرواني اعتقاد داشــت که با تنبیه و تهدید نميتوان باشگاهها را مجبور به همکاري کرد: «اینکه نامه فدراســیون و ادعاي حسن زاده به باشگاهها تا چه اندازه ضمانت اجرایي دارد را نميدانــم ولي وقتي تیم امید با این شرایط راهي رقابتها شد این تنبیهات دیگر به درد نميخورد. اغلب هم بعد از اعــزام تیم ما تنبیهات صــورت ميگیرد. من کال بــا ایــن کار مخالفم و معتقــدم در فضاي تعامــل اتفاقــات بهتري رخ ميدهد.»

بعد از این اتفــاق مرحله دوم اردوي تیم ملي امید از روز 15 تیر ماه تشــکیل شد در حاليکه به رغم دستور صریح فدراسیون باز هم چند باشگاه از جمله پرسپولیس و استقالل ستارههاي خود را به تیم امید ندادند! دو تیمي که حاال در اردوي خارج از کشور به سر ميبرند و ترجیح داده اند تا امیدهاي خود را به جــاي اردوي امید با خود بــه اوکراین و ارمنســتان ببرند. صادق محرمي از پرســپولیس و مجید حســیني، امید نورافکن، مهدي قائدي از اســتقالل به نوعي مهمترین و سرشــناسترین و کلیديترین بازیکنان تیم امید محسوب ميشوند امــا برانکو و منصوریــان این ســتارهها را به بهانه شهرآورد دوستانهاي که قرار است در آلمان برگزار شود، به همراه تیم به اوکراین و ارمنستان بردند تا دست پیرواني در پوست گردو بماند.

برانکو که خود دوراني ســرمربي تیم ملي بود با این معضل همیشه روبهرو بوده و از عدم همکاري باشگاهها گالیه ميکرد. علیرضا منصوریان نیز در تیم امید طعم تلخ این عدم همکاري با باشگاهها را چشــید و کار تا جایي باال گرفت که مجبور شــد از رهبري تیم امید کنارهگیري کند اما این دو مربي با وجود این خاطره تلخ بــاز هم با تیم امید و پیرواني همکاري نکردند تا ماجرا پیچیدهتر شود.

پیرواني در این باره ميگوید: «بدون بازیکن چطــور تمرین کنیم؟ ما بیســت و چهــارم عازم مسابقات هســتیم و بیست و هشــتم اولین بازي مان را برگــزار ميکنیم. یکم مــرداد هم با عمان بازي داریم اما فکر ميکنم با این شــرایط که پیش ميرویم اگــر خیلي با ما همکاري شــود روز بازي یا یک روز زودتــر تعدادي از بازیکنــان مان را در اختیار داشته باشیم. شاید رایزنيهایي انجام شود تا بازیکنان روز بازيها به ما ملحق شوند ولي این به درد تیم ما نميخورد و کار درســتي نیست. ظاهرا قرار است استقالل و پرسپولیس بیست و پنجم تیر یک بازي دوستانه هم در آلمان داشته باشند! با این وضعیت که ما 4 بازیکن تقریبــا اصلي مان در این دو تیم حضور دارند چه کاري از دســتم بر ميآید؟ نميدانم اهمیت مســابقات در مســیر رسیدن به المپیک بیشتر است یا یک بازي دوستانه شهرآورد در آلمــان! دوســتان عنوان ميکنند کــه دو تیم قرقیزستان و عمان تیمهاي آســاني هستند ولي این درست نیست. ما همواره در رویارویي با آنها به مشکل خوردهایم و کار سخت است.»

حاال و در آخرین مرحله فدراسیون فوتبال تا صبح امروز به باشگاهها فرصت داده تا بازیکنان خود را در اختیار تیم امید قرار دهند. این آخرین فرصت و اولتیماتوم در حالي است که اغلب تیمهاي لیگ برتري به ویژه پرســپولیس و اســتقالل در اردوي خارجي به ســر ميبرند و از همین حاال مشــخص اســت که بازیکنان این دو تیم در اردوي تیم امید در ضرب االجل اعالم شــده از فدراســیون حاضر نخواهند شــد! با این وضعیت باید منتظر واکنش فدراسیون و البته شــخص امیرحسین پیرواني در قبال این مشکل بود. آیا سرمربي تیم امید ميتواند روي نام این 4 بازیکن سرخابي که جزو ستارههاي اصلي و کلیدي تیمش محســوب ميشــوند قلم قرمز بکشد و آیا فدراســیون این توانایي را دارد که باشــگاههاي خاطي به ویژه پرسپولیس و استقالل را تنبیه کند؟ دو گزارهاي که از هم اکنون ميتوان پاسخ آن را حدس زد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.