داورزني: کیروش و اسدي وظايف خودشان را انجام دهند

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

محمدرضا داورزني در مورد اعالم نشــدن اعضاي هیأت مدیره باشــگاه پرسپولیس گفت:«قرار بود دیروز و امروز(پنجشــنبه و جمعه) اعضای نهایي انتخاب شــوند و فکر ميکنم ظرف یکي، دو روز آینده آقاي سلطانيفر در مورد اعضاي هیأت مدیره پرســپولیس به جمعبندي برسند. با این حال جلسات دو تیم کماکان در حال برگزاري است. جلســات استقالل و پرسپولیس کماکان در وزارت ورزش برگــزار ميشــود و اکنون هم دو تیم مشــغول تدارك بازي خود در آلمان هســتند و هماهنگيها با فدراسیون فوتبال آلمــان و این دو باشــگاه در حال پیگیري است. تا دو، ســه روز آینده هم اسامي هیأت مدیره باشگاه پرســپولیس نهایي ميشود و دو، سه نفري به ترکیب هیأت مدیره باشگاه اضافه ميشوند.»

داورزني در مورد گزینههایي که در رســانهها مطرح ميشوند گفت:«اجازه بدهید اسمي را قطعي اعالم نکنیم زیرا این از اختیارات وزیر محترم ورزش اســت که ظرف دو، سه روز آینده جناب سلطانيفر در این مورد به جمعبندي خواهند رســید و اسامي را اعالم ميکنند.»

معاون وزیر ورزش در مورد اینکه شــهرآورد دو تیم پرســپولیس و استقالل در آلمان برگزار ميشود یا نه، گفت: «اصل برگزاري شــهرآورد به این شــکل ابتکار جالبي بود، این دو تیم در تدارك برگزاري یک اردوي تدارکاتي در اروپــا بودند و با برگزاري این اردو تب فوتبال را همچنان داغ نگه ميدارند و هواداران ميتوانند با پیامک ترکیب دو تیم را مشخص کنند. این ابتکار جدیدي بود که تعداد زیادي از هواداران را درگیر بازي و ارنج دادن این دو تیم ميکرد. فکر ميکنم اگر مشــکل خاصي پیش نیاید مسابقه دو تیم در آلمان انجام ميشــود و هماهنگيهاي الزم در حال انجام شدن اســت، با شهر کلن و ورزشــگاهي که متعلق به شهرداري این شهر است از طریق وزارت امور خارجه و فدراسیون فوتبال و همچنین دو باشگاه هماهنگيها در حال انجام شدن است، با مدیریت بازاریابي صدا و سیما هم هماهنگيها انجام شده است. این مسابقه یک رویداد خیلي ابتکاري و خوب است. اگر اتفاق خاصي رخ ندهد این مسابقه برگزار ميشــود.» داورزني در مورد ادامه دعواي کیروش با اســدي دبیر فدراسیون فوتبال و صحبتهاي مطرح شــده مانند باغوحش ...و که از زمان وزارت ورزش گذشته وجود داشــت، گفت:«این موضوعي است که فدراسیون فوتبال باید آن را پیگیري و حل کند. هر کدام از این آقایان مســوولیتي دارند، اسدي مسوولیت خودش را دارد و ســرمربي تیم ملي هم مســوولیت خودش را دارد. فدراسیون فوتبال قطعا به این مســأله ورود ميکند اینکه هر کــدام از آقایان به بحثهاي دیگري ورود نکنند و وظایف خودشان را انجام دهند. ما هم پیگیريهاي الزم را انجام ميدهیم تا فدراســیون فوتبال این مسأله را مدیریت و حل کند زیرا باعث بروز حاشــیه در تیم ملي ميشود. تیم ملي باید در آرامش کار کند. رییس و دبیر فدراسیون فوتبال وظایف خود را دارند و مسوولیتها سخت است. وزارت ورزش هم مسائل را رصد ميکند تا حاشیهها به فوتبال آسیبي نزنند.»

وي در مورد اینکه کیروش به ملت ایران توهین کرده و آیا وزارت ورزش این مســأله را قبول دارد یا نه، گفت: «این موضوعي اســت که باید درون خود فدراسیون فوتبال حل شود، هر چه این مسائل رسانهاي نشود بهتر است. بیان این مســائل در رسانهها شایسته نیست. خود دوســتان در فدراسیون فوتبال قطعا این مسأله را حل ميکنند و هر جا هم که الزم باشد با وزارت ورزش جلسه گذاشــتهاند و این کار را باز هم انجام خواهند داد و هر جایي که الزم باشــد از وزارت ورزش کمک بخواهند ما در کنار آنها هستیم. در جنجال و کش و قوس رسانهاي به نتیجه نميرسیم، باید دور از حاشیه کار کنیم.» معاون وزیر ورزش در مورد اینکه این درگیريها باعث کنار گذاشتن یکي از مسووالن فدراسیون خواهد شد، گفت:«هر تصمیمي که فدراسیون فوتبال بگیرد وزارت ورزش در کنار آن است، فدراسیون فوتبال باتدبیر کارش را انجام ميدهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.