طارمي امروز از پرسپوليس جدا ميشود؟

داستان مهدي طارمي و پرسپوليس كشدار و خسته كننده شده است اما بعيد نيست همين امروز تمام شود. بعد از پايان مهلت دو هفتهاي باشگاه به طارمي اين بازيكن در تمرينات شركت نكرد و در اردوي اوكراين هم حاضر نشد. كشمكشهاي اين بازيكن با باشگاه براي دريافت رضايتنامه و پا

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پنجشنبه شب خبر ماندن طارمي در پرسپوليس در فضاي مجازي دست به دست شد. البته هيچ مقام مســوولي در باشگاه پرســپوليس در اين باره حرفي نــزد و اظهارنظــري از طارمي و نزديكانش شــنيده نشد اما پســتهاي مشترك بازيكنان پرسپوليس در خصوص اين بازيكن فضاي خبري را به اين ســمت برد كه طارمي قيد اروپا رفتن را زده و جايي نخواهد رفت. جالب اينجا بود كه 8 بازيكن پرســپوليس در پستهايي متفاوت با عكس طارمي مضاميني درباره او به اشتراك گذاشته بودند و اينطور به نظر ميرسيد كه بحث ماندن تقريبا قطعي اســت. در اين پستها هم تيميهاي طارمي براي آقاي گل تيم شــان ابراز دلتنگي كرده بودند و حتي كار به جايي رســيده بود كه بيرانوند از طارمي خواســته بود وقتي به اوكراين ميآيد دستكشهاي او را هم همراهش بياورد! البته از اين پســتها برداشتهاي متفاوتي شد اما حسين ماهيني همشهري و دوســت طارمي در توئيتر خود نوشت: «راجع به پســتهاي اينستاگرام هم بگم كه ما هممون ميخوايم مهدي بمونه تو تيم چون خيلي بهش نياز داريم و اميدواريم همچين اتفاقي بيوفته.»

بعد از انتشــار اين پستها بحث حضور طارمي در اوكراين مطرح شد و ابتدا گفته شد جمعه(ديروز) و ســپس اعالم شــد امروز طارمي به اردوي تيمش اضافــه خواهد شــد و حتــي بحث صــدور ويزاي فرودگاهي هم به ميان آمد كه تمام اين قضايا خيلي زود رنگ باخت.

روز گذشــته ابتدا اين صمــد ابراهيمي وكيل شــماره 9 ســرخها بود كه طي مطلبي ضمن تاكيد بر خودجوش بودن پستهاي اينستاگرامي بازيكنان پرســپولس مبني بر درخواست شــان براي حضور طارمي در تيم نوشت:«تا اين لحظه تا آنجايي كه من اطالع دارم اتفاق تازهاي رخ نداده. اين موضوع صرفا خبري است و ربطي به رابطه وكيل و موكلي ندارد.»

ابراهيمي ادامه داد:«عجيبترين اظهارنظرها در فضاي مجازي آنجايي است كه دو گروه مختلف يكي مينويسد طارمي ميخواهد به خارج برود تا به خاطر پرونده ريزه اســپور محروم نشود، ديگري مينويسد طارمي قرار شــده در ايران بماند تا به خاطر پرونده

به نظر ميرسد امروز ماجراي طارمي - پرسپوليس به پايان برسد و با توجه به آنچه اين بازيكن از باشگاه خواسته او به هر نحوي شده پول رضايتنامه درخواستي باشگاه را فراهم خواهد كرد و داستان جدايي شماره 9 را بايد بيشتر از هميشه جدي گرفت.

ريزه اســپور محروم نشــود!! يا للعجب. مثال طارمي به خارج برود فيفــا نميتواند محرومش كند؟ يا در ايران بماند فيفا ميگويد چون در ايران اســت نميشود او را محروم كرد؟ اين اســتداللهاي عجيــب و غريب را از كجــا ميآورند؟ در مورد آن پرونــده همچنان معتقدم خطري وجود ندارد. راي قطعــي و نهايي آن هم بعيد است تا كمتر از دو سه سال ديگر صادر شود زيرا هنوز اتاق حل اختالف فيفا حتي تاريخ رسيدگي را هم اعالم نكــرده و بعد از صدور راي پرونده ميتواند توســط هر يــك از طرفين به CAS بــرود. تكرار ميكنم خطري در آن پرونــده وجــود ندارد.» ســپس نوبت يك مقام مســوول در باشگاه پرســپوليس بود تا بگويد موضوع طارمي بيخ پيدا كرده و احتمال جدايي او زياد اســت. گرشاســبي عضو هيات مديــره در مصاحبهاي ضمن تاكيد بر اصــرار طارمي براي جدايــي گفت: «طارمي گفــت كه برنامهريــزي كردم به اروپا بــروم و در اين شــرايط نميتوانم حتي بــه اردوي اوكراين بروم چون برنامهريزيهايم را انجام دادم. طارمي به ما گفت تا روز شنبه (امروز) تعهداتي كه وجود دارد را پرداخت خواهد كــرد. او ميخواهد با انجام اين كار فوتبالش را در اروپا ادامه دهد. ما هــم تالشمان را كرديم كه طارمي با ما بمانــد اما او مصرانه به دنبال جدايي از پرســپوليس و ادامه فوتبالش در اروپاست.»

گرشاسبي گفت: «طارمي از ما درخواست تخفيف براي دريافت رضايتنامهاش داشــت اما ما به او گفتيم كه اينجا ملك شخصي نيست. پرسپوليس يك باشگاه دولتي اســت و اگر ميخواهي جدا شوي بايد حرفهاي رفتار كني و از طرفي هم بايد دين باشــگاه ادا شود. تا اين لحظه كه با شــما صحبت ميكنــم هيچ تخفيفي براي جدايي طارمي در نظــر نگرفتهام اما اين موضوع كه انجام شــود يا نه بســتگي به تصميم نهايي هيات مديره دارد. البته طارمي بهتر از هر كســي ميداند اگر زمان از دســت برود خودش ضــرر خواهد كرد چرا كه بازيكنان مشغول تمرين هستند.» به نظر ميرسد امروز ماجراي طارمي – پرسپوليس به پايان برسد و با توجه به آنچه اين بازيكن از باشــگاه خواسته او به هر نحوي شده پول رضايتنامه درخواستي باشگاه را فراهم خواهد كرد و داستان جدايي شماره 9 را بايد بيشتر از هميشه جدي گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.