دلخوري از بندهاي قرارداد و جذب منشا

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مهدي طارمي چهارشــنبه شــب مصاحبهاي كرد و به نكاتي اشاره داشت كه با دقت در اين حرفها ميتوان به نكات جالبي رسيد:

اول اينكه طارمي در بخشي از حرفهايش گفته وقتي برگشته قبول كرده كــه اگر تيم قهرمان جام حذفي و ليگ برتر نشــد جريمه شــود. پرســپوليس البته قهرمان ليگ شد اما در جام حذفي همان دور اول كنار رفت. پس ميتــوان اينطور نتيجه گرفت كه اگر بــا احتمال ضعيف اين بازيكن در پرســپوليس بماند به جز جرايمي كه براي غيبت در تمرينات برايش در نظر گرفته ميشــود جريمهاي نيز به خاطر قهرمان نشــدن در جام حذفي شامل حال او ميشود و بايد از طلبش كسر شود كه عجيب و غير معمول به نظر ميرسد.

دوم :طارمي در بخشــي از مصاحبهاش به نكته جالبي اشاره كرده و قصد داشــته با زبان بي زباني اعتراضش را به شــرايط موجود علني كند. طارمي به ماجراي بازگشــتش از تركيه اشاره كرده و گفته: «گفتــم بابت خارج رفتن من، حق باشگاه پرسپوليس است كه پولي دريافت كند اما اين را در قرارداد مشــخص كنيم كه آقاي طاهري گفت اگر بحث رفتن تو بود من كمكت ميكنم.»در واقع يك سال قبل همين موقع طارمي خواســته باشــگاه برايش رقم صدور رضايتنامــه را تعيين كند كه طاهري با گفتن اينكه«كمكت ميكنيم» از اين ماجرا جا خالي داده است تا نسبت به شرايط زمان و موقعيت تيــم و بازيكن رقم را باال ببرد كه البته انتقادي به سرپرست باشگاه پرسپوليس وارد نيست اما طارمي از اين مبحث ضرر كرده و همين مساله باعث شده داستان جدايياش به مشكل بربخورد.

طارمي البته در جواب ســوال بعدي به اين نكته اشاره كرده كه قرار بوده هيات مديره رقم ترانسفر را مشخص كند كه بعيد ميدانيم اين اتفاق از طريق هيات مديره افتاده باشد.

سوم:اينكه ميگويند طارمي به خاطر جذب منشا براي جدايي مصمم شده چندان بيراه هم نيست و ميتوان در البه الي حرفهاي اين بازيكن نشانههايي از ناراحتي را پيدا كرد. به اين جمالت دقت كنيد: «خوشبختانه مهاجم خوبي هم جذب شــده»، « مطمئن باشيد امسال پرسپوليس تيم به مراتب بهتري نســبت به فصل قبل دارد و بود و نبود من تاثير چنداني ندارد»، « پرسپوليس آنقدر بزرگ هست و بزرگان زيادي در اين تيم آمده و رفتهاند كه با رفتن يك بازيكن به مشكل نميخورد». اين حرفها البته در راستاي صحبتهاي بزرگان پرسپوليس و هواداران و البته تاييد است اما حتي اگر در فحواي كالم طارمي نتوان نشــانههايي مبني بر ناراحتي از بيان ايــن جمالت را پيدا كرد اما او با اتكا به همين حرفها به صورت كامال منطقي براي جدايي درخواست داده است و به رفتن اصرار ميكند. البته اگر بخواهيم وجه مثبت قضيه را نگاه كنيم ميتوانيم بگوييم طارمي از ســر عالقه به پرســپوليس اين حرفها را گفته و وقتي ميبيند تيمش هيچ مشــكلي ندارد با خيال راحت جدا ميشود اما شايد باور كردن اينكه مســائل مختلفي دست به دست هم داده تا او به رفتن اصرار كند و حتما جدا شود راحتتر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.