منشا و شجاع گل كاشتند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

اولين بازي تداركاتي پرســپوليس در اردوي اوكراين عصر پنجشنبه برگزار شد كه تيــم برانكو 4 گل زد و گلي هم نخورد. اين بازي از ساعت 18:35 دقيقه به وقت محلي و در ورزشــگاه كوچك تيم كولوس برگزار شد كه البته 20 تماشاگر ايراني هم داشت. در اين بــازي كه وحيد اميري هم به جمع مصدومــان اضافه شــد و در تركيب اصلي نبود پرسپوليس با اين يازده بازيكن مسابقه را شــروع كرد: عليرضا بيرانوند، سيدجالل حسيني، شجاع خليلزاده، صادق محرمي، حسين ماهيني، محسن ربيع خواه، فرشاد احمدزاده، محسن مسلمان، گادوين منشا، علي عليپور و احســان علوانزاده. در واقع تركيب اوليه مثل تركيب بــازي با اميدها بود و فقط علــوان زاده جاي وحيد اميري را گرفت.

پرسپوليس ســرخپوش مقابل كولوس مشــكي پوش بازي را بهتر شــروع كرد اما اولين موقعيت جدي نصيب ميزبان شد. در دقيقه 14 بازي، حملــه تيم كولوس باعث شد كه با بيرانوند تك به تك شوند اما سيد جــالل توپ را از روي خط دروازه دور كرد. 6 دقيقــه بعد اما اولين گل بازي را منشــا زد. اين اوليــن گل مهاجم نيجريهاي براي پرسپوليس بود كه با شوت از پشت محوطه جريمه و به شــكل زيبايي به ثمر رسيد. در اين صحنه البته گلر حريف هم اشتباه كرد و توپ با برخورد به تير افقي دروازه پشــت خط فرود آمد.

صحنههاي مهم بعدي اخطار فرشــاد احمدزاده و ضربه كاشــته خــوب عليپور بــود كه گلــر حريف را دچــار مصدوميت كرد. منشــا هم نمايش خوبي ارائه ميداد و مدافعــان كولوس را حســابي اذيت كرد. دقايقــي بعد گل دوم پرســپوليس به ثمر رسيد. بعد از يك ضربه ايستگاهي توپ در بين مدافعان حريف به شــجاع خليل زاده رســيد تا دومين گل بازي هم به نام ديگر خريد تازه سرخها ثبت شود.

نيمه اول با همين دو گل تمام شــد و برانكو نيمه دوم را با ســه تغيير آغاز كرد. در اين نيمه رادوشــوويچ به جاي بيرانوند به بــازي رفت و نعمتــي و طاهرخاني هم بــه ترتيب جاي علوان زاده و مســلمان را گرفتند.

در اين نيمه ابتدا فرشاد احمدزاده در پي يك حركت خوب تيمي در مصاف تك به تك گلر حريــف را مغلوب كرد و بعد از دقايقي جاي خود را به آدام همتي داد.

در ادامــه بازي يك بار منشــا با ضربه ايســتگاهي تير دروازه حريف را لرزاند و در پي بازي خشــن حريف طاهرخاني مصدوم شــد و از زمين بيرون رفت. البته اين بازي خشــن منجر به اخــراج مدافع كولوس كه عليپور را زده بود، شد. سرانجام گلر چهارم را عليپور با ضربه سر زد كه از ارسال صادق محرمي به دست آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.