هيات مديره پرسپوليس امروز هم معرفي نميشود؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

داســتان هيــات مديره باشــگاه پرســپوليس انگار قرار است همينطور كش بيايد. قــرار بود تركيب جديد اين هيات تا پايــان خردادماه اعالم شــود كه اين اتفاق نيفتــاد. حدود يك هفته قبل هيات مديره اســتقالل معرفي شد و قرار شــد هيات مديره پرسپوليس تا امروز معين شود اما ظاهرا خبري نيست و شــايد باز هم اين داســتان به تعويق بيفتد. درباره تركيب هيات مديره جديد هم خبر جديدي در دســترس نيست و همچنان گفته ميشــود حضور افرادي مثل جعفر كاشاني، بيژن ذوالفقارنسب و علياكبر طاهري در هيات مديره قطعي اســت. بحث تركيب 7 نفره هم ظاهرا منتفي است و حتي مشخص نيست دو فردي كه هفته قبل نامي از آنها به ميان آمد در تركيب جديد باشند يا نه و فعال بيشتر نام بهروز منتقمی براي حضور در اين جمع مطرح است.

در عين حال حميدرضا گرشاسبي عضــو فعلي ايــن هيات مديــره كه به احتمــال زيــاد ديگر جايــي در جمع مديران پرســپوليس نخواهد داشت در پاســخ به تاخير وزارت ورزش در اعالم تركيــب جديــد ميگويــد: «اين يك تصميم وزارتي است كه ما هيچ اطالعي از آن نداريــم. خود مســووالن ارشــد وزارت ورزش در اين زمينه اطالع دارند و صحبتي با كسي نشده است.»

وي بــا بيان اينكــه وضعيت خود او هم در اين باشــگاه مشخص نيست، ميگويــد: «همانطور كــه گفتم هيچ چيزي در اين باره مشــخص نيست. با خود من هم صحبتي نشــده اســت اما شرايط به گونهاي است كه همانطور كه هيأت مديره باشــگاه استقالل ناگهاني عوض شد براي پرسپوليس هم، همين اتفاق رخ خواهد داد. در باشگاه استقالل هــم هيچ كســي نميدانســت كه در هيأت مديره بعدي هســت يا نه و براي پرسپوليس هم شــرايط اينگونه است. البته بايــد بگويم كار در پرســپوليس بــا توجه به شــرايطي كه وجــود دارد بســيار سخت است. مشــكالت متعدد و پروندههــاي مالي زياد كار را بســيار سخت كرده است و مسووليت سنگيني روي دوش مديران باشگاه خواهد بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.