احسان با طالی آسیا برگشت

پرتاب ديســك، جزو نخســتين مادههايي بود كه مســابقهاش در رقابتهاي قهرماني آســيا برگزار شــد و همين منجر به يك شــروع خوب براي تيم ملي ايران شــد. احســان حدادي كه مدتها از وضعيت خوبــش دور بوده، باالخره توانســت خودش را به ســطح قابل قبولي برســاند. نه ا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ايران ورزشی- احســان حدادي و محمد صميمي جزو اولين نمايندههاي ايران در رقابتهاي قهرماني آسيا بودند كــه از بين ايــن دو نفر حــدادي روي سكوي نخست ايستاد و توانست يك بار ديگر خود را احيا كند.

در جريان اين مســابقه احســان حدادي با پرتابهــاي ‪61/80 ،61/67‬ و 63/76 و 63/53 متــر كارش را آغــاز كرد و ادامه داد تا اينكه پرتاب پنجمش خطا شد.

او در پرتــاب بعدي ركورد 64/54 را بــه ثمــر رســاند و بــه مــدال طال رســيد و با اين اولي، ســهميه ورود در رقابتهــاي جهاني را به دســت آورد. البته هر دووميداني كاري كه بخواهد در رقابتهاي قهرماني جهان شــركت كند بايد به ســهميه ورودي برســد و با اين ركورد احسان فاصله چند سانتي متري با ركورد ورودي رقابتهاي جهاني دارد اما با توجه به اعالم فدراســيون جهاني دووميداني مبني بر اينكه نفرات نخست رقابتهاي قهرماني آسيا ميتوانند بدون ورودي راهي قهرماني جهان شــوند، در نتيجه احســان ســهميه جهانياش را گرفته است.

اين مســابقه در حالي برگزار شده كه احســان حدادي بعد از مصدوميتش نتوانست تمرينات خيلي خوبي را پشت ســر بگذارد و از نظر تعداد پرتابها در طول تمرين به چيزي كه ميخواســت نرسيد.

هميــن رويــه در رقابتهاي آغاز فصل و همچنين بازيهاي كشــورهاي اســالمي دنبال شــد و همين موضوع نگرانيهايي را به وجود آورد اما بار ديگر احسان در هند احيا شد. قهرمان پرتاب ديسك آســيا ميگويد: «بعد از روزهاي ســختي كه داشــتم مدال طالي آسيا بازگشــت خوبي برايم بود و ميخواهم موفقيتها را ادامه دهم.»

او ميگويد: «مسابقه خوب و راضي كنندهاي بود، ميتوانستم به ركورد 66 متر هم برسم اما سطح مسابقه آنقدر باال نيامد كه بخواهم فشــار زيادي بياورم.» او با ايــن توضيح به روزهــاي بدي كه پشت سر گذاشته، اشاره ميكند: «سال گذشته بعد از المپيك سه عمل جراحي داشتم و به همين دليل نتوانستم سه ماه حتي راه بروم و اين براي يك ورزشــكار حرفهاي سخت است اما كم كم تمرينات را از آبان ماه شروع كردم و حاال به اينجا رســيده ام. چند وقت پيــش مربيام را تغيير دادم و حاال با قهرمان وزنهبرداري المپيك كار ميكنم.»

قهرمان پرتاب ديسك آسيا در مورد برنامــهاش براي مســابقات جهاني هم توضيــح كوتاهي ميدهــد: «بعد از اين رقابتها تمرينات را براي قهرماني جهان آغاز ميكنم و برنامه خوبي دارم كه آنجا هم به مدال برسم.»

او همچنيــن ميگويــد: «بعــد از روزهاي ســختي كه داشــتم بازگشت خوبي برايم بود و ميخواهم موفقيتها را ادامه دهم.» *** اين مدال طال در حالي براي حدادي به دســت آمده كه محمد صميمي هم ديگر نماينــده ايران در اين رقابتها در دو پرتــاب اولش ركوردهــاي 55/42 و 59/18 متر را ثبت كرد و پرتاب ســوم و پنجمش خطا شد. او در پرتاب چهارم ركورد 59/80 متــر را ثبت كرد. پرتاب ششم صميمي خطا شد و از كسب مدال بازماند. صميمي در نهايت در رتبه پنجم قرار گرفت.

تفتیان فینالیست شد

رقابت های دووميدانی قهرمانی آســيا در حالی دنبال شد كه دونده سرعتی ايران در ماده 100 متر به فينال رسيد. در دومين روز رقابتهای قهرمانی آسيا حسن تفتيان در دوی 100 متــر با زمان 10/35 ثانيه به مرحله فينال صعود كرد.

پيش از اين حســن تفتيــان با ثبت ركورد 10/64 ثانيه راهی مرحله نيمه نهايی 100 متر شده بود.

فدراسيون دووميداني مدتي قبل براي مدالهاي آسيايي پاداشي تعيين و اعالم كرد به جاي حقوق ماهيانه، با اين پاداش از دووميداني كاران تقدير شود. در همين راستا براي مدال طال، 50 ميليون تومان تعيين شد كه حاال بايد اين هديه به احسان حدادي تعلق گيرد. البته مسووالن فدراسيون تاكيد دارند كه مقدمات پرداخت اين هديه انجام شده و به محض بازگشت احسان به ايران، پاداشش پرداخت ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.