دفاع سرمايه از عنوان قهرماني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم واليبال بانك ســرمايه با شكســت نماينــده ژاپن در مرحلــه نهايي رقابتهاي قهرماني آســيا، دوازدهميــن طالی ايران و دومين عنوان قهرماني خود در اين رقابتها را به دست آورد. هجدهمين دوره مسابقات واليبال قهرماني باشگاههاي مردان آسيا كه از هفتم تيرماه به ميزباني ويتنام آغاز شــده بود، روز پنجشــنبه با قهرماني بانك سرمايه به پايان رسيد. در ديدار نهايي اين رقابتها تيم واليبال بانك سرمايه به مصاف تويوتاي ژاپن رفت و در سه ست متوالي با امتيازهاي 39 بر ‪25 73،‬ بر 14 و 25 بر 23 به پيروزي رســيد تا براي دومين بار مقام قهرماني اين رقابتها را به دست آورد. تيم سرمايه پيش از اين و در مرحله گروهي نيز نماينده ژاپن را شكست داده بود. بانكيها در اين دوره از رقابتها شش بار به ميدان رفتند و در همه بازيها برابر حريفان به پيروزي رســيدند تا واليبال ايران براي دوازدهمين بار بر سكوی نخســت آســيا در رقابتهاي باشــگاههاي قاره كهــن قرار گيرد و ســهميه حضور در رقابتهــاي جهاني ســال 2018 را نيز به دســت آورد. مهدي مهدوي، ســيد محمد موســوي، عادل غالمي، شــهرام محمودي، لوگاس ژيگادلو، فرهاد قائمي، ميالد عبادي پــور، فرهاد ظريــف، قاســم كارخانه، علي شــفيعي، عليرضا جاللي، مجتبي يوســفي، بهزاد حيدري شــاهي و رحمان داوودي 14 بازيكن تيــم بانك ســرمايه در هجدهمين دوره رقابتهاي قهرماني باشــگاههاي آسيا بودنــد. در ديدار رده بندي اين رقابتها نيز تيم العربي قطر سه بر يك نماينده قزاقستان را شكســت داد و به مدال برنز دســت يافت تا نســبت به سال گذشــته يك پله نزول را تجربه كرده باشــد. العربي در ســال 2016 در ديدار نهايي مغلوب بانك ســرمايه شد و بهعنوان نايب قهرماني رسيد. سرمايه امسال در نيمهنهايــي بــه مصاف ايــن تيم قطري رفت و با شكســت اين تيم فيناليســت شد. ژ نمايندگان ايران تاكنون 19 مدال شــامل 12 طال، چهار نقره و سه برنز در رقابتهاي باشگاههاي آسيا به دست آوردند. تيم پيكان با كسب 11 عنوان از جمله 7 مقام قهرماني در سالهاي ‪،2008 ،2007 ،2006 ،2002‬ ‪2010 ،2009‬ و ،2011 دو نايــب قهرماني در ســالهاي 2000 و 2004 و دو مقــام ســومي در سالهاي 1999 و 2015 در اين مســابقات بهعنوان پرافتخارترين تيم آسيا شناخته ميشود. تيمهاي بانك سرمايه با دو مقام قهرماني در ســالهاي 2016 و ،2017 صنام با يك قهرماني در ســال 2004 و يك نايب قهرماني در سال ،2002 متين ورامين با يك قهرماني ســال ،2014 تيم ســايپا با يــك مقام نايب قهرماني در ســال 2005 و تيم كاله مازندران بــا يك مقام قهرماني در ســال 2013 و يك عنوان ســومي در سال ،2012 نمايندگان ايران در ادوار مختلف اين رقابتها بودهاند.

نمايندگان كشــورمان تنها در ســال 2001 نتوانســتند صاحب مدال شوند ضمن اينكه اين مسابقات در سال 2003 هم برگزار نشد. همچنين در برخي دورهها دو نماينده از ايران در اين رقابتها حضور داشته است.

به اين ترتيب بانك ســرمايه با قهرماني در رقابتهاي باشگاههاي آسيا، در دوره آتي باشگاههاي جهان، نماينده آسيا خواهد بود و بايد با قهرمانان ديگر قارهها ديدار كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.