كارخانه: براي قهرماني جهان تغییراتي خواهیم داشت

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرمربي تيم واليبال بانك سرمايه ميگويد رقابتهاي قهرماني باشگاههاي جهان ميدان مبارزه بهترين هاســت و براي حضور شايســته بايد تغييراتي در تيم اعزامي داشته باشيم.

مصطفــي كارخانه پس از قهرماني شــاگردانش در رقابتهاي باشگاههاي آسيا گفت: «با كســب عنوان قهرماني در جام باشگاههاي آسيا، فضاي تازهاي در واليبال ايران ايجاد ميشود و جامعه با اميد بيشــتري به اين رشــته ورزشي ميپردازد.» او با بيان اينكه مردم دوباره متوجه ميشــوند كــه بازيكنان واليبال ايران هرگــز براي افتخــار آفريني كم فروشــي نميكنند، ادامه داد: «قهرماني در باشگاههاي آسيا مديران ارشد بانك را ترغيب ميســازد تا نگاه مثبت تري به مقوله باشــگاهداري داشته باشند.» ســرمربي تيــم واليبال بانك ســرمايه همچنيــن گفت: «تا كنــون با تيمهاي مختلف قهرمان شــده ام اما هيچ سالي اين قدر كيفيت تيمها باال نبوده اســت. بهعنوان مثــال تيم العربــي واقعا يك بمبافكــن بود و يا ايگور امرســون كه در چرخه تاكتيكــي تيم تويودا كوالك ميكــرد.» كارخانه بــه بازيكنان خوب تيمش نيز اشــاره كرد: «خوشــبختانه بازيكنان ايران حرفهاي هســتند و اين توانايي را دارند كــه حتي در امتيازات پايين سرنوشــت بازي را عوض كنند و من از داشتن چنين بازيكناني كه با دل و جان براي تيمشــان بــازي ميكنند، خوشحال هستم.» او درباره برنامههاي تيم بانك ســرمايه براي حضور شايسته در رقابتهاي جهانــي نيز توضيح داد: «قــدر مســلم تغييراتــي در برنامهها خواهيم داشت و در بحث پاسوري بايد فكر تازهاي كنيــم. پس از تبادل نظر با مدير عامل محترم بانك و هيات مديره تصميم گيري خواهيم كرد.»

هجدهمين دوره مسابقات واليبال قهرماني باشــگاههاي مردان آســيا كه از هفتم تيرماه بــه ميزباني ويتنام آغاز شده بود، روز پنجشنبه با قهرماني بانك سرمايه به پايان رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.