كانادا و آمريكا در نيمهنهايي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در ادامــه رقابتهــاي ليــگ جهاني ،2017 صربستان، مدافع عنوان قهرماني و روسيه با شكست برابر حريفان از صعود به نيمهنهايي باز ماندند.

در ادامــه مرحله نهايــي ليگ جهاني واليبال 2017 تيمهاي برزيل و روســيه در استاديوم باشگاه فوتبال كوريتيبا به مصاف هم رفتنــد و در پايــان پرافتخارترين تيم تاريخ ليگ جهاني توانســت با حمايتهاي هواداران خودي 3 بر 2 روســيه را از پيش رو بردارد.

تيم ملي برزيل بــا اين پيروزي عالوه بر كســب دومين پيروزي خــود در مرحله نهايــي، با كســب پنج امتيــاز مقتدرانه و بهعنوان تيم نخست از گروه خود به مرحله نيمهنهايي راه يافت.

از سوي ديگر روســيه كه براي صعود تنها به برد برابر برزيل نياز داشت در پايان با وجود ارائه عمكردي شايســته نتيجه را بــه حريف نامدار خود واگــذار كرد و با دو شكســت و كســب يك امتياز از صعود به مرحله نيمهنهايي باز ماند.

ريكاردو لوكارلي با كســب 25 امتياز بهعنــوان امتيازآورتريــن بازيكــن ميدان معرفي شــد. در ســوي ديگر درخشــش ديميتــري ولكوف و ماكســيم ژيگالوف با كســب 17 امتياز نتوانســتند روسها را از شكست برابر سلسائو برهانند.

ستهاي اين بازي با نتايج 25 بر 81، 18 بــر ‪25 52،‬ بر ‪22 91،‬ بر 25 و 16 بر 14 به سود برزيل پايان يافت.

در مهمترين روز سوم اين مرحله، تيم ملي ب صربستان، مدافع عنوان قهرماني رو در روي تيم آماده فرانسه رفت و با شكست برابر ايــن تيم وداعي تلخ بــا ليگ جهاني داشت.

شــاگردان نيكــوال گربيــچ در تيــم صربستان به دليل شكست در بازي نخست برابر آمريــكا، براي صعود بــه جمع چهار تيم تنها به برد برابر فرانســه نياز داشــتند اما با وجود كشــاندن بازي به ســت پنجم نتوانســتند برابر حريف به پيروزي برسند و با كسب دومين شكست خود وداعي تلخ با ليگ جهاني 2017 داشتند.

استفان بوير با كسب 21 امتياز عنوان امتيازآورترين بازيكن ميدان را كســب كرد ولي در مقابل درخشش آتاناسويج با كسب 18 امتياز نيز براي پيروزي صربستان كافي نبود. ســتهاي اين ديــدار با نتايج 25 بر ‪25 12،‬ بر ‪17 02،‬ بر 25 و 18 بر 25 و 15 بر 11 به سود فرانسه پايان يافت.

در ادامه رقابتهاي ليگ جهاني 2017 و از مرحله نيمهنهايي، در نخســتين ديدار برزيل به مصــاف آمريكا ميرود و در ديگر ديدار فرانسه رو در روي كانادا قرار ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.