اظهارنظر بي موقع

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پوشش پزشكي ورزشكاران قطع نخاعي رييس فدراســيون پزشكي ورزشــي ميگويد: «تصميم داريم است و در اين راستا با مراكز علمي و آموزشي تعامل جدي داريم.» حمايتهاي پزشــكي براي رفع مشــكالت ورزشكاران قطع نخاعي رييس فدراســيون پزشكي ورزشــي اجراي طرح صدور كارتهاي را انجام دهيم و در صورت تصويب هيات رييســه حقوقي را ماهانه بيمــه ورزشــي در 365 روز را در پي جلب رضايت ورزشــكاران از به حســاب اين عزيزان واريز كنيم.» غالمرضا نوروزي در اين رابطه خدمات خود ميداند: «در همين راســتا توسعه خدمات هياتهاي ميگويد: «هيات پزشكي ورزشي استان با توجه به محدوديتهايي پزشكي ورزشي در استانها و تمركززدايي را در دستور كار خود قرار كه وجود داشــته، اقدامات شايســتهاي انجام داده است.» او تعامل دادهايم.» نوروزي بر حمايت از بانوان ورزشــكار نيز تأكيد ميكند: برونســازماني را از جمله برنامههاي اصلي اين فدراسيون ميداند: «در همين راســتا برنامهريزي الزم براي ارائه خدمات روانشناســي «مجموعه پزشــكي ورزشــي اصوال بــه دنبال اســتفاده از تمامي و تغذيه ورزشــي قهرمانان ورزشــي زن از طرف فدراسيون پزشكي ظرفيتهاي علمي كشور براي ارائه بهترين خدمات به جامعه ورزش ورزشي انجام شده است.»

كميســيون پزشــكي پس از بررسي وضعيــت آســيب ديدگــي چنــد نفــر از كشــتيگيران پيش از مســابقات انتخابی نظر رســمي خود را اعالم كرد. در حالي كه تعدادي از كشتيگيران صبح روز چهارشنبه به فدراسيون پزشكي مراجعه كرده بودند تا تاييديه پزشــكي خــود را دريافت كنند اما بعــد از انجام معاينات پزشــكي آنها تا ظهر ديروز منتظــر ماندند تا اين مصدوميتها را مســووالن فدراسيون كشــتي و فدراسيون پزشــكي ورزشــي تاييــد كننــد. نظرات اين كميســيون كــه با حضور چنــد نفر از متخصصان برگزار شد به شرح زير است:

-1 در خصوص آســيب ديدگي آقاي حســن رحيمي آزادكار وزن 57 كيلوگرم با توجه بــه معاينات و اقدامــات پاراكلينيكي صورت گرفته با نظر كميســيون، نامبرده از حضور در مرحله نهايي مســابقات انتخابي تيمهاي ملي كشــتي معاف اســت و جهت پيگيري بهبودي و ادامــه حضور در معيت تيــم ملــي كشــتي آزاد پــس از دو هفته استراحت اقدامات مقتضي در مورد بهبودي نامبرده صورت ميگيرد.

-2 در مورد آسيب ديدگي آقاي رامين طاهري با توجه به آزمايشــات پاراكلينيكي صورت گرفتــه و معاينات فــوق تخصصي همكاران، ايشــان از انجام مســابقه انتخابي معاف است و نياز به جراحي فوري زانو دارد.

-3 آقاي افشــين بيابانگرد با توجه به نتايج پاراكلينيك و معاينات همكاران محترم فوق تخصص نيــاز به 2 هفته اســتراحت، جهت بررســي آســيب ديدگي استخواني و شكستگي اســتخوانهاي كتف و همچنين ادامه درمان آسيب رباط كتف دارد و ضمن معافيت از انجام مســابقات انتخابي و پس از انجام مجدد سي تي اسكن و بررسي مجدد پــس از يك هفته در مــورد ادامه چگونگي روند درمان وي تصميم گيري خواهد شد.

-4 آقــاي مجيد علياري به دليل انجام عمل جراحي چشــم از مســابقات انتخابي معاف ميباشند.

-5 در مــورد مصدوميت آقاي ســعيد عبدولــي به دليل آســيب ديدگي كتف و با توجه به معاينات انجام شــده توســط فوق تخصص كتف و اعالم نظر ايشــان مبني بر دو هفته اســتراحت، نامبــرده از حضور در مسابقات انتخابي معاف است. اين اظهارنظر در حالي ظهر روز جمعه اعالم شد كه نتايج مســابقات برخي از اوزان مشخص شده بود و اين شــائبه به وجود ميآيد كه با توجه به نتايج چنين تصميمي از ســوي فدراسيون اعالم شده است. بهتر بود فدراسيون قبل از وزن كشي چهار وزن اول در روز چهارشنبه اظهارنظر ميكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.