ناكامي مدعيان المپيك

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

روز دوم مسابقات انتخابي تيمهاي ملي كشتي

روز دوم رقابتهاي انتخابي تيم ملي كشتي آزاد و فرنگي با حوادث زيادي روبهرو بود.

در رقابتهــاي روز دوم و حتــي روز نخســت شكســت برخي از كشتيگيران مدعي در نوع خود بسيار جالب توجه بود.

كشــتيگيراني كه مدعي حضور در بازيهاي المپيك ريو بودند با ناكامي مقابل حريفان خود نشــان دادند كه تصميم براي كنار گذاشتن آنها از تركيب تيم ملي اعزامي به بازيهاي ريو نه تنها اشتباه نبوده بلكه كامال هم بجا بوده است.

يكــي از اين حوادث مهم حذف مهدي عليــاري كشــتيگير وزن 98 كيلوگرم تيم ملي كشتي فرنگي بود.

علياري كه عنوان كرده بود با برتري در اين مسابقات نشان خواهد داد در بازيهاي المپيك ريو حق او از بين رفته اســت، با دو شكســت پياپي مقابل مصطفي صالحي زاده و علــي اكبر حيــدري از دور رقابتها كنار رفت. امير قاسمي منجزي هم در وزن 130 كيلوگرم در روز نخســت وضعيتي مشابه با مهدي علياري داشت.

امير قاسمي منجزي دقيقا دو روز بعد از مصاحبه آخر خود كه گفته بود وقتش رســيده تا ثابت كند در ريو حق او بود به روي تشك برود نه باباجان زاده با دو شكست مقابل بهنام مهدي زاده و شهاب قوره جيلي از رســيدن به مسابقه فينال هم باز ماند. شكست محسن حاجي پور مقابل مهرداد مرداني هم در روز دوم رقابتهاي انتخابي تيم ملي كشتي فرنگي از نكات مهم اين رقابتها بود.

رده بندي نفرات برتر روز نخســت انتخابي تيم ملي كشــتي آزاد، فرنگي و پهلواني كشتي فرنگي: 66 كيلوگرم: -1 محمد الياســي (خوزســتان) -2 امين ســوري (خوزســتان) -3 محمدرضا گرايي (فارس) -4 علي ارسالن (مازندران) -5 سامان عبدولي (خوزستان) -5 وحيد ميرفتحاللهي (تهران)

75 كيلوگــرم: -1 پيام بويري (خوزســتان) -2 شــايان عفيفي (آذربايجان شــرقي) -3 پژمان پشــتام (تهران) -4 فرشاد رستمي كيا (خوزستان) -5 هادي عليزاده پورنيا (قم)

85 كيلوگرم: -1 حســين نــوري (زنجان) -2 ســامان عزيزي (كردســتان) -3 مهدي فالح (تهران) -4 ايمــان انصاري (توابع تهران) -5 محمد ابراهيمي (كردستان)

130 كيلوگرم: -1 شهاب قوره جيلي (تهران) -2 بهنام مهديزاده (تهران) -3 امير قاســمي منجزي (خوزستان) -4 مسعود نعمت چگاني (خوزستان) -5 محسن فتاحي (گيالن) كشتي آزاد: 57 كيلوگــرم: -1 رضا اطــري (مازندران) -2 نــادر حاج آقا نيا (كرمــان) -3 محمــد طهماســبي زاده (گلســتان) -4 حميد خليلي (مازندران) -5 عليرضا حاتمي (كيش)

65 كيلوگــرم: -1 ميثم نصيــري (زنجان) -2 فــرزاد عموزاده (مازندران) -3 مرتضي قياســي (لرستان) -4 پيمان بياباني (تهران) -5 نويد زنگنه (توابع تهران)

74 كيلوگرم: -1 پيمان ياراحمدي (لرســتان) -2 حسين الياسي (مازندران) -3 مصطفي قياســي (لرستان) -4 مسعود كمروند (مركزي) -5 حميدرضا زرين پيكر (توابع تهران)

97 كيلوگرم: -1 امير محمدي (خراسان شمالي) -2 حسن رحيمي (تهران) -3 عباس طحان (مازنــدران) -4 مجتبي گليج (مازندران) -5 حسين رمضانيان (مازندران) كشتي پهلواني: 60 كيلوگرم: -1 رضا قنبرزاده (خراســان رضوي) -2 محسن خرم جاه (البرز) -3 ســجاد صالح پور (اصفهان) -4 امين خدابخش (خراسان رضوي)

80 كيلوگرم: -1 احمد جفاكش (خراســان شــمالي) -2 هادي قديمي (خراســان رضوي) -3 سيد جعفر قاســمي (مازندران) -4 فريد محمدي (خراسان شمالي)

100 كيلوگرم: -1 جليل پيرمردي (تهران) -2 اميرارســالن تاتاري (خراسان رضوي) -3 اسماعيل نجاتيان (خراسان رضوي)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.