ساعي، كريمي و باقري معتمد در بين امضا كنندگان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رضا حســن نيا بوكســور وزن 81 كيلوگــرم كشــورمان به مــدال طالي رقابتهاي قهرماني جوانان آسيا دست يافــت تا تيم ملي جوانــان در روز آخر به يك موفقيت مهم برســد. رقابتهاي بوكس قهرماني جوانان آســيا با حضور بيش از 120 بوكســور از 23 كشــور از روز (شنبه) در شهر بانكوك مركز تايلند آغاز شد.

در آخريــن روز ايــن رقابتها رضا حســن نيا نماينده ارزنده بوكس ايران در وزن 81 كيلوگرم در ديدار فينال به مصاف مشتزن صاحبنام ازبكستاني رفت و توانست با ارادهاي مصمم حريف خود را تسليم كند.

حســن نيــا در اين ديــدار مبارزه شجاعانهاي به تصوير كشيد و نخستين طالي كاروان اعزامــي به بانكوك را به ارمغان آورد. بديــن ترتيب پرونده تيم بوكس جوانان كشــورمان با يك طال و يك برنز در اين رقابتها بسته شد. اين در حالي است كه در دوره گذشته تنها يك مدال برنز به دست آمده بود.

تيم ايران با 9 بوكسور در رقابتهاي قهرماني جوانان آســيا شركت كرده و تنها در وزن 49 كيلوگرم بوكسوري به اين رقابتها اعزام نكرده بود. در نهايت هم با يك طال و يــك برنز به كار خود پايان داد.

برنــز تيــم ايــران در وزن +91 كيلوگرم توسط ثقفي به دست آمد. امير حســن ثقفي در وزن +91 كيلوگرم در نخستين بازي مقابل نماينده قزاقستان شكست خورد و به مدال برنز مسابقات دست يافت.

در ايــن وزن 4 مشــتزن حضــور داشتند به همين دليل برنز ثقفي پيش از شروع مسابقات هم قطعي بود.

نتايــج دور از انتظار تكواندو در ســه ميدان مهم يك سال گذشته نارضايتي اهالي اين رشته را در پي داشت به همين دليل با صدور بيانيهاي خواســتار ورود مسووالن به بررســي نتايج تيم ملي شدند. تكواندو ايران سال گذشــته در بازيهاي المپيك 2016 ريو با وجود در اختيار داشتن سه تكواندوكار شاخص توفيقي در كسب مدال نداشت.

حــذف دور از انتظار از جــام جهاني و پــس از آن نــزول فاحــش تكوانــدو در رقابتهاي جهاني 2017 كره جنوبي باعث شد اهالي اين رشته با صدور بيانيهاي خطاب به وزير ورزش و جوانان تغييرات مديريتي را تنهــا راه برون رفت از بحــران فعلي قلمداد كنند. در اين نامه كه به امضاي بســياري از مدالآوران و قهرمانان تكواندو رسيده است از مسعود ســلطانيفر وزير ورزش و جوانان خواستند با كنار گذاشتن محمد پوالدگر از مديريت فدراسيون تكواندو روزهاي جديدي را در اين ورزش به وجود بياورند. نكته جالب توجه امضا كنندگان اين بيانيه هستند كه از افراد شــاخص آن ميتوان به هادي ساعي، مرتضي كريمي، محمد باقري معتمد، بهزاد خداداد و مجيد افالكي اشاره كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.