قليپور: فكر ميكنم به تيم ملي برسم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپــوش ووشــوي ايران از آمادگــي 30 تا 40 درصدي خود پس از رهايي از مصدوميتش خبر ميدهــد. حميدرضــا قليپور در مورد شرايط فعلي خود ميگويد: «شــش ماه اســت كــه جراحي كردهام و االن شرايط خوبي دارم و توانستهام به آمادگي 30 تا 40 درصدي خودم برسم. با جلسهاي كه در فدراسيون برگزار شد چون مرخصي پزشــكي داشــتم بازي انتخابي مــن حــدود 20 تا 25 روز عقبتــر برگزار ميشــود. در اين مدت هم يكســري تمرينات جداگانــهاي را آقاي اوجاقي براي من مدنظر دارند كه انجام ميدهم تا به آمادگي كامل برسم.»

قهرمــان ووشــو جهــان با بيــان اينكه حس خوبي نســبت به رقابت انتخابــي خودش دارد، ادامــه ميدهد: «من خــودم به اين بــازي اميدوارم و فكر ميكنم بتوانم به تيم ملــي راه پيدا كنم اما بازيكناني كه در حال حاضر با تيم تمرين ميكنند انگيزه بااليي دارند و ووشوكاران خوبي هستند. اميدوارم كــه بتوانم به شــرايط آرمانــي خودم برســم و باز هم با اقتدار به تيم ملي بپيوندم.»

او در مــورد اينكه اگر به تيم ملي دعوت شــود چه نتيجهاي را در مسابقات براي خود پيشبيني ميكند، ميگويد: «واقعا از االن تا يك ماه ديگر نميتوانم به كســي قولي بدهم و فقط تمرينات خود را انجام ميدهم تا به شرايط آرماني برسم. هميشــه قبل از مسابقات يك حس بــه من ميگفت كه آيا طال ميگيرم يا نه و خوشــبختانه هميشــه در طول اين 10 تا 12 سال توانســتهام با دســت پر از مسابقات برگردم و شرمنده مردم عزيز كشورم نباشم.»

مليپوش ووشو با بيان اينكه سطح ووشوكاران فعلي حاضر در تيم خوب اســت، ادامه ميدهد: «نبايــد اينطور فــرض كنيم كه ســطح من يا محسن ســيفي از ورزشــكاران ديگر باالتر اســت، بلكــه اين تجربه ما اســت كه به مــا كمــك ميكند. بــراي مثال در مســابقات قهرماني آســيا ما نبوديم همين جوانترها توانستند مدالهــاي خوبــي را بــراي تيم ملي ووشــو كسب كنند. در ووشو پشتوانهسازي شده است و كيفيت همه ووشوكاران باال است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.