مسي‌خود‌بارسلونا‌است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - سيد لو ‪Sid Lowe‬

خــوان الپورتا مدعي اســت فقط يك بار واقعا بابت رفتن ليونل مسي از بارسلونا نگران شده. حدود ســال 2006 شايد هم زودتر كه اينتر حاضر شد مبلغ فسخ قرارداد مهاجم آرژانتيني كه 150 ميليون يورو بود را بپردازد. رييس وقت باشگاه بارسلونا سراغ پدر مســي، خورخه رفت و به او گفت:«او اينجا خوشحال اســت و موفق ميشود اما آنجا فقط از نظر پولي برايش خوب ميشود. پسر تو ميتواند بهترين بازيكن تاريخ شود. اينجا به او كمك ميكنند بشود.»

مســي قرارداد جديدي بست و مبلغ فســخ قراردادش 250 ميليون يورو شــد. بعد از 11 ســال دوباره قراردادي بسته كه بر اســاس آن تا آخر بازي خود در نوكمپ خواهد ماند همانطور كه هميشه گفته بود. در سال 2021 كه قراردادش تمام ميشود، 34 ساله است.

خيليهــا او را بهتريــن بازيكن تاريخ ميدانند، چهار ســال ديگر شايد اين ادعا قوت بيشتري داشــته باشد. او 5 توپ طال برده به همراه 30 جام به تعداد ســالهاي عمرش. از نظر مالي هم برنده بوده. اگرچه جزييات قرارداد فاش نشده اما گفته ميشود بر اســاس قرارداد جديد ساالنه 25 ميليون يورو بعد از كسر ماليات دستمزد ميگيرد. پول زيادي است آن هم در باشگاهي كه نه خيلي وقت پيش اصرار داشت كه نبايد زياد ولخرج بود، اما هيچ كس شك ندارد كه اين پول در راه درستي صرف شده و ميشود.

ال مونــدو دپورتيوو اين روزها را براي بارســلونا «افتخارآميــز» توصيــف كرده. «اســپورت» بــه اين تمديد قــرارداد لقب «تاريخي» داده و بيانيه باشگاه هم به لحن سرد رسمي هميشگي نبوده:«باشگاه تداوم همكاري با بهترين بازيكن تاريخ را جشــن ميگيرد كه در سيستم جوانان رشد كرده و تمام حرفهاش را اينجا سپري كرده، او نماد دوران خارقالعاده و بي ســابقه موفقيت در جهان فوتبال است.»

شــايد عدهاي تعجب كننــد از اينكه باشــگاه از نظر مالي وسوسه نشده بازيكني 30 ســاله را به پول تبديل كند: عاشــقانه اســت براي او كه در اين باشگاه بازنشسته شود و تمام دوران فوتبالش را اينجا سپري كنــد اما ديگر امكان آنكه پولي از فروش او نصيب باشگاه شود، وجود ندارد.

بيانيــه را دوباره بخوانيــد، داليل به انــدازه كافي قوي اســت: رشــديافته در سيســتم جوانان، تمام دوران حرفهاي در بارسلونا، نماد دوران موفقيت. هيچ كس به فروش مسي فكر نكرد. هر كس هم كه اين فكر به ذهنش رسيد، ساكت ماند.

چند ماه قبل، يكي از مديران باشــگاه گفت مســي بدون نيمار، لوييس سوارس، جرارد پيكه و آندرس اينيســتا در اطرافش آنقدر هم خوب نيســت، او مــدت زيادي در ســمتش دوام نياورد. وقتي اسكار گرائو گفت باشگاه بايد شــرايط قرارداد مسي را با خونســردي و عقالنيت بررســي كند و نميتواند 70 درصد بودجه را به دســتمزد اختصاص دهد، ســوارس جواب داد:«شما به عقالنيت نيــازي نداريد، بايد قراردادش را تمديد كنيد.»

مطمئنا هر چقدر تمديد قرارداد هزينه داشــته باشــد، هزينههاي انجام ندادنش بيشتر است. پولش جور شد و اقدامات ديگر براي متقاعدكردن او انجام شــد: سوارس و نيمــار هم تا ســال 2021 تمديد كردهاند. واكنشهــاي هيجان زده به خبر فوقالعاده تمديد قرارداد مســي نشان ميدهد نه تنها كســي به فروش مســي فكر نكــرده بلكه نگرانيها از بابت اينكه او به داليل مختلف از تيم برود، بسيار بيشتر بوده.

هواداران حاال نفس راحتي ميكشــند و مشخص شــده كه حتي مسي هم جاي بهتري پيــدا نميكند. قطعا نــه حاال و نه چند ماه پيش كه زمزمههاي تمديد قرارداد مســي علني شــد، ترديدهاي آزاردهنده طرفداران بارسلونا را رها نكرد.

رابطه مســي با باشــگاه هميشه عالي نبــوده اما مذاكرات دو طرف از ابتدا تا انتها با آرامش انجام شــده هر چند قرارداد او با سرعتي نگرانكننده به پايان خود در سال 2018 نزديك ميشد.

مبلــغ فســخ قــرارداد 250 ميليون يورويي –كــه ميگويند 750 ميليون يورو از كريستيانو رونالدو كمتر است- در بازار امروز دســت نيافتني نبــود و احتمال به پايان رســيدن فرصت اين قرارداد باشگاه را وحشــت زده ميكــرد. عــالوه بر همه چيزهــاي ديگر، صدور اجــازه رفتن يك خودكشي سياســي براي هيات مديرهاي بود كــه اقتدار و محبوبيتــش به حداقل رســيده. خوســپ ماريا بارتومئو به اخبار خوب نياز داشــت و حاال بهترينش را به دست آورده.

بعضي كارها بخشيده ميشود، شايد حتي فراموش شود يا حداقل ناديده گرفته ميشــود. بعضيها نه. تصور كنيد رييسي كه اجازه رفتن به مسي داده. ديگر عبارت «اجازه دادي برود» اســتفاده نميشــود و احتماال خواهند گفت:«او را به ســمت در خروجي هل دادي» چه كســي را؟ لئو مسي، بهترين بازيكن جهان يا شايد تاريخ.

روزنامه ال پاييس روز پنجشــنبه در يادداشت خود نوشته بود برخي بازيكنان در رختكن به مسي «رييس» ميگويند. او بهعنوان يك پسر 13 ساله با قراردادي كه روي دستمال نوشته شد به بارسلونا آمده و حاال بعد از 17 سال يكي ديگر امضا كرده. بيش از هر وقت ديگري، او بارسلونا است. در دوران بحــران و اتهامات و هنگامي كه ميگويند بارسا، مذهب فوتبالي خود را از دست داده. او خداي بارسلونا است، هويت اين تيم است و ميماند.

مترجم: سیدعلي بلندنظر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.