استعدادهاي جديد در آمريكا و مكزيك

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آمريــكا و مكزيــك اميدوارنــد بــا اســتعدادهاي جديــد به ســلطه خود در گلدكاپ كه از بامداد امروز شــروع شــده، ادامه دهند. رقابتهاي دوســاالنه قهرماني آمريكاي شــمالي، مركــزي و حوزه درياي كاراييب(كونكاكاف) بــا حضور 12 تيم در 14 اســتاديوم در سراســر اياالت متحده و فينال 4 مرداد در ســان فرانسيسكو برگزار ميشــود. آمريكا به دنبال جبران عملكرد خود در سال 2015 است كه در نيمهنهايي متوقف شد و در نهايت مكزيك به قهرماني رســيد. اين مسابقات از ســال 1991 كه شروع شده تحت ســلطه مكزيك و آمريكا بوده و غير از سال 2000 كه كانادا قهرمان شــد، در تمام دورهها يكــي از اين دو تيم بهعنوان نخســت رســيده. با آنكه ســابقه گلــدكاپ حكايت از دوئل اين دو تيم براي قهرماني ســال 2017 ميكند اما در زمين بازي شــايد داســتان ديگري رقم بخورد چون هيــچ يك با قويتريــن تيم خود به اين مســابقات نيامدهاند. بروس آرهنا مربي آمريــكا كه هدف اصلــياش صعود به جام جهاني 2018 اســت، بــه چندين بازيكن اصلي خود اســتراحت داده. خوان كارلوس اوســوريو نيز كه اخيرا تيمــش را به مقام چهــارم جام كنفدراســيونها رســاند نيز همين ديدگاه را دنبال كرده.

آرهنا گفت:«مــا بازيكنان زيادي داريم كــه در ليگ خودمان شــاغلند و بازيكنان حاضــر در ليگهاي اروپايي به اســتراحت نياز دارند و از اينكه دعوت نشدند استقبال كردنــد چون در آينــده نزديك پيشفصل باشگاههاي اروپايي آغاز ميشود.»

آمريكا كه نخستين بازياش را بامداد فــردا مقابل پاناما انجام ميدهد، در آخرين بازي تداركاتي خود يك-2 غنا را برد.

آرهنا از بازيكنانش خواسته از گلدكاپ بهعنوان فرصتي بــراي بازكردن جاي خود در بازيهــاي مهم مقدماتــي جام جهاني اســتفاده كننــد. دو تيم ديگــر گروه B، مارتينيــك و نيكاراگوئه هســتند. مكزيك در گــروه C بــا الســالوادور، كوراكائــو و جاماييــكا همگروه اســت و تيمهاي گروه A را هندوراس، كاستاريكا، گويان و كانادا تشكيل ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.