منصوريان: خوشحالم جباري 45 دقيقه بازي كرد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بازي کــردن جباري در حدود 45 دقیقه براي استقالل خوشحالي بسیاري براي علیرضا منصوريان به همراه داشــته و سرمربي آبيها را از اين اتفاق خرســند کرده است. منصوريان در اردوي ارمنستان به ســر ميبرد و از کالمش پیداست که نســبت به آينده امید بسیاري دارد. منصوريان در عین حال وقتي امكانات سخت افزاري ارمنيها را ميبیند غمــش ميگیرد و از خود ميپرسد که چرا چنین امكاناتي در ايران وجود ندارد؟

از سیاســتگذاريهاي نقل و انتقاالتي اين فصل رضايت داريد؟

ســعي كرديم اين فصل شاكله تيم را حفظ كنيم و ‪4 3،‬ ستاره و ‪6 5،‬ جوان با قرارداد بلند مدت براي استقالل جذب كرديم. همــه قراردادها باالي 5 سال است و احســاس خوبي نسبت به تيــم اين فصــل دارم. در خط هافبك، داريوش شجاعيان و مجتبي جباري را جذب كرديم و در خط دفاع ‪3 2،‬ جوان و پژمان منتظري به ما اضافه شدند كه پژمان بازيكني بينالمللي است و تجربه زيادي دارد. در خط حمله نيز ســجاد شهباززاده بعد از يك سال به استقالل برگشت و حسن بيت ســعيد را نيز به تيــم اضافه كرديــم. در خط حمله نيز جوانانــي را به تيم اضافــه كرديم كه سرآمد آنها مهدي قائدي است

ظاهــرا حضور مــك درموت تحوالتي در تمرينهاي بدنسازي شما به وجود آورده؟

سالها عالقه داشتم او در كنار ما حضور داشــته باشد و مسوول امور بدنسازي باشــد. اين اتفاق نيز به جز كمك مديرعامل باشــگاه ممكن نبود و با كمك ايشــان ميك را اســتخدام كرديم. ميك اهل جنوب ايرلند است و خيلي خونگرم و صميمي است. رفتار او بســيار عاطفي و دوستانه است و با همه تيم خيلي رفيق است. ‪4 3،‬ سال در تيــم كارلوس كيروش با او همكار بودم اما در نهايت با توجه به امكاناتي كه باشگاه النصر به او داد، از ايران رفت زيرا خانوادهاش در امارات هستند. او 2 دختر و 2 پســر دارد و مجبور بود كه ايران را ترك كند و پيش خانوادهاش باشــد اما با او رايزني كردم تا او را به كادرفني اســتقالل اضافه كنم. ســال گذشته موفق نشدم اما امسال به يك نقطه مشترك رسيديم. شرايط خوبي را بــراي ميك فراهم كرديم اما از نظر مالي نتوانســتيم مانند اماراتيها براي او دســتمزد در نظر بگيريم. با وجود ايــن ايران براي او شــرايطي دارد كه با امارات متفاوت اســت. در استقالل هم دســتيار و هم بدنساز است اما در امارات مســوول آكادمي و بدنساز بود. بســيار فعال و با انرژي است و حتي از من كه عضو فعالي هســتم نيز فعالتر است.

رابطــه بازيكنان بــا او خوب است؟

بله، كل تيم او را دوســت دارند. بعضي اوقات فكر ميكنم مانند خود ما بچه تهران است و خيلي با ما رفيق است و رفتارهايــي دارد كه فكر نميكنيد او يك عضو خارجي اســت. ميك خيلي با علم و دانش است و در متد ريموند جزو 5 مربي برتر دنيا محســوب ميشود. به نظرم بهترين ابزار ما براي ســال جديد اســت. ما در اين نقطه نگراني داشتيم اما بــا حضور ميك خيلــي وضعيت ما مطلوب شــد. ســعي ميكنيم نهايت دوســتي و برادري را با او داشته باشيم و نهايت استفاده نيز توسط كادرفني ما انجام ميگيرد.

دلیل برگزاري بازي درون تیمي که به مساوي انجامید چه بود؟

چــون تيمها درگير مســابقات مقدماتي يورو هســتند، بــراي همين مجبور شــديم يك بــازي درون تيمي برگــزار كنيم. روز اول يــك بازي 45 دقيقــهاي و بازي دوم 60 دقيقهاي بود و بسيار محكم با حضور يك تيم داوري رسمي برگزار شــد. خيلي بازي خوب و بــا كيفيتي انجام شــد و پيغام خوب اين بازي اين بود كه جباري 45 دقيقه براي استقالل به ميدان رفت. اميدوارم شــرايط خوب اين بازيكن را به لحاظ بدني حفظ كنيم و او اين روزها در كنار ما بدنسازي انجام ميدهد. فكر ميكنم در نهايت فصــل خوبي با اين بازيكنان داشته باشيم.

حضور در ايروان براي شما چه دستاوردي داشت؟

از حضور در ايروان بسيار راضي هســتيم. اگر نگاه كنيد در يك قسمت سه زمين هســت و در قسمت ديگري نيز ســه زمين وجود دارد. همچنين دو زميــن نيز در منطقه بااليي اســت كه تعداد زمينها را به عدد 8 ميرســاند. امكانــات هتلي بســيار خوبــي دارد و سالن بدنســازي، اســتخر و رستوران مناســبي دارد. وقتي بــه اين مجموعه نــگاه ميكني از حضــور در اين مكان خوشــحال ميشــوي اما براي فوتبال ايران شرايط مناســب وجود ندارد زيرا تيم ملــي فوتبال ايــران چنين كمپي نــدارد و تيمهاي بــزرگ پايتخت هم چنين كمپي ندارند. استقالل در تهران دغدغه زمين دارد و به دنبال يك زمين هســتيم تا فقط صاف باشــد و بتوانيم كار تاكتيكــي انجام دهيم. از حضور در اينجا براي تمرينات بدنسازي خوشحال هســتم اما 10 روز ديگر اينجا را ترك ميكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.