وريا غفوري: اين فصل جبران ميكنم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

وريا غفوري از جمله بازيكناني بود كه ابتدا در ليســت خروجي اســتقالل قرار داشــت ولي بعد در جلســهاي به منصوريان قول داد كه در فصل هفدهم عملكرد متفاوتي داشته باشد و به همين دليل در استقالل ماند.

حاال وريا از تمرينات اين تيم در ارمنســتان ميگويد: «تمرينات ما به تازگي در ايروان ارمنستان آغاز شده است. جو اردو بسيار خوب است و ما وضعيت خوب و ايدهآلي داريم.»

اين بازيكــن در ادامه ميگويد: «ســال پيش هم اينجــا اردو زديم. تمرينات ما به صــورت منظم در دو نوبت صبح و عصــر در حال پيگيري است.»

مدافع راســت اســتقالل درباره مانــدن در اين تيم بــراي يكفصل ديگر نيز اينطور ميگويد: «من واقعا دوست داشتم در استقالل بمانم. سال گذشته بدشانسيهاي زيادي نصيبم شد و حاال وقت اين است تا با پيراهن اســتقالل تمام توانايي هايم را نشان دهم.»

غفوري از بازگشــت به تيم ملي ميگويد: «مــن اردوي آخر تيم ملي را به دليل مصدوميت از دســت دادم. با بازيهايي كه انجام ميدهم بازهم خــودم را به آقاي كــيروش تحميل ميكنــم و دوباره فيكــس تيم ملي ميشــوم و در جام جهاني به ميدان ميروم.»

اين بازيكن دربــاره مصدوميت شديد محسن كريمي و اميد ابراهيمي نيز اينطور اظهارنظــر ميكند: «اين مصدوميتهاي طوالني بسيار طاقت فرسا اســت و من تجربهاش را دارم. اميدوارم روند بهبوديشــان هر چه ســريعتر پيش بــرود و خيلي زود به تركيب تيم برگردند.»

مدافع اســتقالل درباره تقابل با پرسپوليس ميگويد: «اين يك بازي دوستانه اســت كه پيش از آغاز ليگ ميتوانــد در روند آمادگي هر دو تيم حايز اهميت باشد.»

غفوري در پايان درباره بازگشت جبــاري و منتظري ميگويد: «درباره اين دو بازيكن چيزي نميتوان گفت. حضور هر دوي آنهــا براي هر تيمي نعمت است. با آنها قويتر ميشويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.