رحمتي به نفع جباري كنار ميرود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

خبر ســكوت منصوريــان درباره موضوع كاپيتاني استقالل كه اخيرا در رسانهها منتشر شده ناشي از تغييرات احتمالي در رويه آقاي سرمربي اســت. سرمربي اســتقالل به دنبال حساسيتهاي به وجود آمده پيرامون اينكه با بازگشت جباري چه كسي كاپيتان اول باشد، تصميم گرفته وارد اين ماجرا نشــود و اختيار براي انتخاب كاپيتان اول استقالل را به عهده جباري و رحمتي بسپارد.

به همين دليل ممكن اســت با عقب نشــيني دروازهبان استقالل جباري بازوبند كاپيتانــي را ببندد. البته خود مجتبي بارها درباره اين مســاله اعالم كرده كه اصراري به بســتن بازوبند كاپيتاني ندارد. برخي اما تصــور ميكنند كه نيت دروني شــماره 8 آبيها اين نيســت و به واسطه خصوصياتي كه از او ســراغ دارند قطعا اگــر بازوبند را بــه وي ندهنــد، اعتراض خواهــد كرد اما حقيقتا مجتبي چنيــن قصد و نيتي ندارد و ميخواهــد در اين باره ســكوت كند تا حاشيهاي براي استقالل ايجاد نشود.

با اين حــال دور از ذهن نيســت كه مهــدي رحمتي تصميم بگيــرد بازوبند را بــه مجتبي بدهد تا همچون گذشــته اين جباري باشــد كه در حضورش بازوبند را بر بازو ميبندد. حتي گفته ميشود اين دو در يك كار اقتصادي مشــترك با هم در حال همكاري و شراكت هستند. يكي از نزديكان باشــگاه اســتقالل مدعي شــد رحمتي و جباري ســرمايهگذاری مشترك در ساخت يك پاساژ داشتهاند و به همين دليل روابط ميان آنها بهتر از گذشته شده است.

البته اينكه خبــر همكاري اين دو در ســاخت يك پاساژ اساســا چقدر صحت داشته باشد نيز خود يك سوال مهم است و شــايد اساســا بعضيها چنين خبري را ســاخته باشــند تا اگر فردا روزي رحمتي بازوبنــد را به جباري داد دليــل اين كار ارتباط داده شــود به انجــام كار اقتصادي مشترك و روابط خوبي كه اخيرا ميان آنها شكل گرفته اســت. به هر حال سر منشاء اين تغييرات هر چه باشــد براي استقالل خوب است چون انتهاي اين ماجرا منجر به فروكش كردن برخي حاشيهها خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.