بحران داوري در ليگ هفدهم

وقتي كامرانيفر، حق وردي و سخندان را از ليست داوران ليگ هفدهم حذف ميكرد، تصور اين را نداشت كه سه تن از بهترين داورانش را هم به دليل مصدوميت يا مشكالتي اين چنيني از دست بدهد و ليگ هفدهم را با بحراني جدي در زمينه داوران باتجربه آغاز كند! حاال اما آخرين آزماي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - بهناز میر مطهریان ‪Behnaz Mirmotahharian‬

پيشــرفت داوري و بهبــود قضــاوت بازيهاي ليگ، موضوعي اســت كه هرسال از دپارتمــان داوري و كميته داوران انتظار مــيرود و اتفاق تــازهاي هم نيســت. به همين منظور است كه برگزاري كالسهاي توجيهي، امسال هم مثل سالهاي گذشته در دســتور كار قرار گرفته بود و داوران هم با شــركت در اين كالسها ســعي داشتند دانــش خود را به روز رســاني كنند و هيچ جاي بهانهاي براي اشــتباهات سهوي خود در رقابتهاي پيش رو نگذارند.

اوضاع اما هميشه آنطور كه پيشبيني ميشــود، پيش نميرود. درست زماني كه كامرانيفر دو تن از داوران با تجربهاش را به دليل باال رفتن سن بازنشسته اعالم ميكند و مدعي اســت كه با جوانگرايــي و اتكا به با تجربههــاي فعلي ميتوانــد گزينههاي بهتــري پيدا كند، ناگهان مصدوميت ســه داور ديگر برنامههــاي دپارتمان را به كلي به هم ميريزد.

نتيجــه آزمايــش داوري بــود كــه مصدوميــت اين داوران را مشــخص كرد. اشــكان خورشــيدي و رضا كرمانشاهي در اين آزمايش رد شدند و محمدرضا اكبريان با اعــالم مصدوميتش اصال در اين آزمايش حاضر نشــد. رضا كرمانشــاهي هــم البته بعــد از اين آزمايش در چنــد جمله كوتاه مصدوميتش را تأييد كرد و گفت تا 5 هفته آينده به شرايط آمادگي ميرسد.

نكته قابل تأمل درباره اين داوران اين بوده كه اشكان خورشيدي فصل گذشته در كنــار عليرضا فغانــي از گزينههاي قضاوت شــهرآورد بــوده و در بيــن كانديداهاي بهتريــن داور فصل پانزدهم قرار داشــته. رضا كرمانشاهي و محمدرضا اكبريان هم از داوران طراز اولي بودهاند كه مسابقات مهم و پخش مستقيم زيادي را قضاوت كردهاند.

به همين خاطر است كه وقتي اين سه داور طراز اول دپارتمــان، آزمايش خود را از دست ميدهند، عمال كار دپارتمان براي انتخاب تيم داوري بــراي بازيهاي پخش مستقيم ســختتر از پيش ميشود چرا كه حسن كامرانيفر پيش از آن دو تن ديگر از داوران با تجربهاش را از ليست داوران ليگ هفدهــم هم خارج كرده و اينكه حاال ســه داور ديگر را هم از دست بدهد، اتفاق بدي براي او به حساب ميآيد.

ايــن ســه داور گرچــه ميتوانند در آزمايش بعدي شــركت كننــد و بار ديگر شانس خود را براي حضور در ليست داوران بيازمايند اما نكته قابل توجه اين است كه تا وقتي مصدوميت آنها برطرف شود و رييس دپارتمــان بخواهد زمان ديگــري را براي آزمايــش بعدي در نظر بگيــرد، حداقل 5، 6 هفته از رقابتهاي ليگ گذشــته است و دپارتمان داوري، حداقل در 5 هفته ابتداي ليگ هفدهم، 5 تــن از بهترين داورانش را در اختيار ندارد. حقوردي و صالحي كه به خواست كامرانيفر حذف شدهاند و اكبريان، كرمانشــاهي و خورشــيدي هم نتوانستند آزمايش را با موفقيت پشت سر بگذارند.

درست اســت كه كامرانيفر از همان ابتــداي ورودش تأكيد داشــته كه اعتقاد ويژهاي به داوران جوان دارد و در طول اين مدت هم اتفاقا داوران جواني را به دپارتمان معرفي كرده اما واقعيت اين است كه هرقدر هم او به داوران جوان اعتقاد داشــته باشد، بــاز هم نميتــوان تأثير حضــور داوران با تجربــه در چينش هر هفتــه از رقابتها را منكر شــد. كامرانيفر هرقدر هم به جوانان پروبال دهد، باز هم در مســابقات حساس و پخش مســتقيم به داوراني با تجربه نياز دارد.

با اين وضعيت بدون شــك دپارتمان داوري در هفتههــاي ابتدايي ليگ هفدهم، بــا بحراني جدي در چينــش داوران رو به رو خواهــد بود. غيبت بــا تجربهها و روي آوردن بــه جوانها، خواه ناخــواه مترادف خواهــد بود با افزايش درصــد خطاها و در نهايــت افزايش تنشهــا و چالشهايي كه در اعتراض به اشتباهات داوري براي اهالي فوتبال آشناست.

بدون شك دپارتمان داوري در هفتههاي ابتدايي ليگ هفدهم، با بحراني جدي در چينش داوران رو به رو خواهد بود. غيبت با تجربهها و روي آوردن به جوانها، خواه ناخواه مترادف خواهد بود با افزايش درصد خطاها و در نهايت افزايش تنشها و چالشهايي كه در اعتراض به اشتباهات داوري براي اهالي فوتبال آشناست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.