كامرانيفر: مربيان اجازه دهند داوران شجاعانه قضاوت كنند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مراســم داوران روز پنج شــنبه، با حضور عليرضا اســدي و علي كفاشــيان برگزار شد و حســن كامرانيفر در پايان اين مراســم درباره وضعيــت داوري اين طــور توضيــح داد: «داوران و كمــك داوران توانمندي داريم. تمام تالشــمان را در دپارتمان و كميتــه انجام داديم تا بهترينها را انتخاب كنيم. شايد بسياري از دوســتاني كــه امــروز در اين جمع نيســتند، تصورشان فقط بر نمره قضاوت باشــد ولي اين مورد به تنهايي نميتواند مالكي براي انتخاب بهترين داور باشــد. در مجموع رفتار، شخصيت، عملكرد، نوع قضاوت، تصميمــات مهم مثبت و منفي باعث شــده بهترينهــا را انتخاب كنيم. انتخاب اين جمع نظر شخص نبوده است، بلكه آناليز و بررســيهاي زيادي در اين باره انجام شده است.»

رييس دپارتمــان داوران همچنين ميگويــد: «همانطور كه حاضران در اين دوره بــه آن واقفند تعــدادي از داوران در نيمفصل دوم ليگ شــانزدهم بهخاطر عملكرد ضعيف به ليگ دسته اول رفتند. همچنيــن تعــدادي از داوران ليگ يك بــه دليل عملكرد خــوب در بين داوران ليگ برتــر قــرار گرفتند. بدون شــك نظر مسووالن فدراســيون اين است كه بهترينهــا در ليگ برتر حضور داشــته باشند. نميگويم اين انتخاب صد درصد كامل بوده است. بيش از 25 داور و كمك داور جديــد به ليگ برتــر اضافه كرديم. تمام بازيهای آنهــا را مورد ارزيابي قرار داده و آناليــز كرديــم. مطمئنــا تمامي فاكتورها و معيارهايــي كه براي انتخاب بهترينها بوده در اين دوره لحاظ شــده است.»

رييس دپارتمان داوران همچنين توضيح ميدهد: «اميدواريم سرمربيان اجازه دهنــد تا داوران شــجاعانه كار كننــد و بــدون درنظــر گرفتن هيچ مســالهاي عدالت را رعايت كنند. بايد همه دست به دست هم دهيم تا شرايط خوبي را بــراي داوري به وجود آوريم. داوران جوان تالش ميكنند با دوندگي و مطالعه بيشتر كيفيت قضاوت بازيها را افزايش دهند. ما هم تالش ميكنيم اشــتباهات داوران كم شود و داوران با عدالت و شجاعت قضاوت كنند و شاهد يكسانســازي قضاوت داوران در فصل هفدهم باشيم.»

گفتنــي اســت، در پايان مراســم افتتاحيه از ســوي دكتر اســدي و علي كفاشيان به عليرضا فغاني، بيژن حيدري، محمدرضا اكبريان، حسن اكرمي، موعود بنيادي فر، رضا كرمانشاهي، حسين زرگر و اشكان خورشيدي ساعت اهدا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.