خرو‌جهاي‌موفق‌و‌ناموفق‌صادقي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وقتــي ســيروس پورموســوي ســرمربي فوالد خوزستان شد، يك شــرط برايش گذاشــتند كه آن هم اســتفاده بيشــتر از نيروهاي بومي باشد.

به خاطر همين شــرط هم قرار شد فوالديها اين فصل اصال بازيكن خارجي به خدمت نگيرند.

ايــن در حالي اســت كه فوالد هميشــه جــزو تيمهايي بــود كه بازيكنان خارجي خوبي را به فوتبال ايران معرفي ميكرد.

از عماد رضا و لوســيانو جانواريو گرفته تا مســاريچ، چاگــو ...و با اين حال مســووالن فوالد خوزستان به دنبال اجرايي شدن شرط جديدشان هستند.

نكتــه جالب هم اين اســت كه بازيكنانــي خارجــي كه بــه فوالد ميآمدنــد خيلي زود مشــتري پر و پا قــرص پيدا ميكردنــد. اين روند را استقالل خوزســتان هم در يكي، 2 فصــل اخير ادامــه داد. زماني كه عبدا... ويسي و سيروس پورموسوي سرمربي آبيهاي اهوازي بودند.

از جمله اين بازيكنان ميتوان به فرناندو دخسوس و موسي كوليبالي اشاره كرد كه هر 2 جزو بهترينهاي ليگ پانزدهم بودند.

با وجود اينكه تيمهاي خوزستاني تقريبا بدون واسطه و با مبلغ پاييني اين بازيكنان را به خدمت ميگرفتند اما حاال مســووالن فوالد خوزستان تصميم جالبي گرفتنــد كه ديگر از بازيكنان خارجي استفاده نشود.

تصميمي كه بدون شك به سود فوتبال خوزستان خواهد بود چراكه خوزستان اســتعداد فوتبالي زيادي دارد كه شــايد بهتر باشــد حداقل تيمهاي خوزســتاني بــه آن توجه كنند.

به همين دليل به نظر ميرسد شــرط مســووالن باشــگاه فــوالد خوزستان براي سيروس پورموسوي شرطي كامال منطقي بود تا حداقل به اين صورت استعدادهاي خوزستاني فرصتي براي خودنمايي پيدا كنند.

شــايد حتــي بهتر بــود فوالد خوزستان به جاي آوردن بازيكنان پا به سن گذاشــته مثل ايمان مبعلي، رحيم زهيوي، حامد لك ...و به سراغ بازيكنــان گمنام ميرفــت تا به اين صــورت هم انتظــارات از تيم پايين ميآمد، هم هزينهها كم ميشــد و هم اينكه خدمتي به اســتعدادهاي فوتبال خوزستان ميشد اما سيروس پورموسوي سرمربي فوالد خوزستان اين بار برخالف گذشته، عالقهاي به اين كار نشان نميدهد.

پورموســوي كــه همچنــان به دنبال جذب يك مهاجم و يك مدافع ديگر اســت، در مورد گزينههاي مد نظرش ميگويد: «تيــم ما با جذب يك مدافع و مهاجم كامل ميشــود. از هيات مديره خواســتهام كه اجازه دهند بازيكن خارجــي جذب كنيم چــون بازيكن ايرانــي خوبي بيرون نمانده اما هنوز با درخواستم موافقت نشــده. درخواســت دارم با توجه به محدوديتها اجازه دهند دو بازيكن خارجي باكيفيت جذب كنيم.»

احتمــاال منظور پورموســوي از مهاجــم خارجي باكيفيــت، آلويس نانگ است كه به خاطر سن بااليش اين فصل هم خواهاني ندارد. شــايد اگر فصل گذشــته پورموسوي نبود، ايــن بازيكــن همچنان بــدون تيم ميماند چراكه هيچ تيمي تمايلي به جذب او نداشت.

ســرمربي فوالد خوزســتان كه قصد دارد تيمــش را براي برگزاري دوميــن اردوي خارج از اهــواز، به تهران بياورد، در مورد اردوي زنجان هــم توضيــح ميدهــد: «اردوي ما شرايط بســيار مناسبي داشت و آب و هــوا هم خوب بود كــه اجازه داد برنامههاي تمريني خود را به بهترين شكل پيادهسازي كنيم. مردم زنجان هم بــه بازيكنان ما انگيــزه دادند تا بهتر تمرين كنند.»

فوالد خوزستان بعد از بازگشت به اهواز، طبق برنامه قرار اســت در زميــن اختصاصي خودش يك هفته تمرين كند. بعد از آن هم قرمزپوشان اهوازي به تهــران ميآيند تا دومين اردو را در پايتخت برپا كنند.

صنعتنفــت آبادان كــه در كمپ گرين پارك اردو زده بود قصد دارد امروز به اســتانبول برود تا پس از آن به ايران برگــردد. آبادانيها كــه از اردوي تركيه راضي هســتند البته قبل از بازگشــت به ايــران يك بــازي تداركاتي ديگر در دستور كار داشتند. غالمحسين امينفر مديــر تيم صنعتنفت آبادان در رابطه با برنامههاي تيم ميگويد: «با تاكيد آقاي كمالوند مبني بر اهميت شرايط روحي و رواني بازيكنان، امروز آنكارا را به مقصد استانبول ترك ميكنيم. به هر تقدير بعد از پشت سر گذاشــتن تمرينات پرفشار و شــرايط اردويي در نزديك به يك ماه اخير، تصميم بر اين شــد كه در 2 روز پايانــي اردوي تركيــه، بازيكنان تيم از بازارها و اماكن گردشگري مشخص شده در استانبول ديدن كنند.»

امينفر با اشــاره به ايــن موضوع كه در اســتانبول يك جلســه تمريني خواهيم داشت، ادامه ميدهد: «دوشنبه شــب اردوي تركيه به پايان ميرســد و اســتانبول را بــه مقصد تهــران ترك ميكنيم.» صنعتنفت آبادان در سومين بــازي تداركاتي خود در اردوي تركيه به مصاف تيم ليگ برتري كولومبه اسپورتيو ســنگال رفتند كــه تيمــي فيزيكي و قدرتمند بود. با اين بازي اردوي خارجي زردپوشان آباداني براي فصل هفدهم به پايان رسيد.

دروازهبان دوم جديد ذوبآهن اگرچه با وجود رشــيد مظاهری اين تيم شانســي براي بــازي در تركيــب اصلي نــدارد اما بازگشــت به زادگاهش اتفاق خوبي برايش محســوب ميشــود. محمدباقر صادقي كه در ذوبآهن و ســپاهان بيشــتر دروازهبان ذخيره بوده به هواي بازي در تركيب اصلي يك تيــم ليگ برتري تاكنــون 2 مرتبه از اصفهان خارج شده. اولين خروج صادقي از نصفجهان موفقيتآميــز بود و او در ليگ ســيزدهم فصل خوبي را در سايپا پشت سر گذاشت.

صادقي كه در بازگشــت به اصفهان باز هم در ذوبآهن نيمكتنشــين شد تصميم گرفت بــار ديگر فوتبال خود را در يك تيم غيراصفهانــي دنبال كند. حضور در صبا اما تنهــا يك تجربه تلخ ناموفــق را به كارنامه كاري او افزود.

اين دروازهبان اصفهانــي در نيمفصل اول نيمكتنشــين حامد لك بود و در دور برگشت ذخيره محســن فروزان. سرانجام با ســقوط صبا به دسته پايينتر فصل سياه صادقي تكميل شد هرچند كه اين سنگربان 28 ســاله نقــش پررنگي در ايــن ناكامي نداشــت. پس از يك سال دوري صادقي به ذوبآهن بازگشته اســت. هرچند با وجود رشــيد مظاهري او شانســي براي بازي در تركيب اصلي ندارد اما هرچه باشــد ذخيره يــك دروازهبان مليپوش بــودن در زادگاه به مراتب بهتر از نيمكتنشــيني در تيمي تهجدولي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.