فروزان:‌با‌پارس‌تك‌رقمي‌م ‌يشويم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

شــجاع خلیل زاده جدا شد و به پرسپولیس رفت. آرمین ســهرابیان پیراهن استقالل را پوشید تا شاید فرصت بیشــتري براي عرض اندام پیدا کند. حاجي صفي هم که بیشــتر یك هافبك بود تــا مدافع، به یونان رفت تا دومین تجربه حضور در فوتبال اروپا را به دســت بیاورد. موســي کولــي بالي را کرانچار نخواســت و مورد تایید قــرار نداد. چهار بازیکن جدید هم براي خط دفاع جذب شــدند و پیراهن ســپاهان را پوشــیدند. همین رفــت و آمدها کرانچار را به فکر فرو برد تا خط دفاع جدیدي تشــکیل بدهد. خط دفاعي که متشــکل از ســیاوش یزداني و عزت پورقاز در مرکز، حســن جعفري در راســت و ســعید آقایي در چپ خواهد بود. آیا این خط دفاع کرانچار را ســربلند خواهد کرد؟ چند هفته که از لیگ بگذرد پاســخ این ســوال مشــخص ميشــود. كه در سپاهان آنچنان نتوانست بدرخشد و خيلي زود به خوزستان برگشت تا پيراهن نفت آبادان را بپوشد. جالل عبدي ديگر خريد ويسي براي بازي در دفاع راست سپاهان بود. او هم روزهاي موفقي را در اصفهان ســپري نكرد و هرگز به بازيكني در حد و اندازههاي سپاهان تبديل نشد.

كرانچار براي پوشش نقطه ضعف سپاهان در سمت راست خط دفاع، روي دو گزينه به نامهاي ميالد فخرالديني و حســن جعفــري فكر كرد و در نهايت با دومي به توافق رســيد. جعفري پس از حضوري موفق در پديده به ســپاهان برگشت تا براي ســومين بار پيراهن اين تيم را بپوشــد و دوبــاره زير نظر كرانچار بــازي كند. با حضور جعفري خيال كرانچار از دفاع راســت آســوده خواهد بود.

براي دفاع چپ، آرمين ســهرابيان مد نظر كرانچار قرار نداشت. به همين دليل او جدا شد و احسان حاجي صفي هم به يونان رفت تا سپاهان هم و غم خود را روي جذب يك دفاع چپ اسم و رسم دار بگذارد. اين بازيكن كسي نبود جز سعيد آقايي از تراكتورســازي. بازيكنــي كه عضوي از فهرست 23 نفره كیروش هم هست. او كرانچار را اميدوار كرده تا فصل بعد مشكلي در دفاع چپ سپاهان بهوجود نيايد.

سپاهان با اين خط دفاع جديد ليگ هفدهم را آغاز خواهد كرد. خط دفاعي كه هم اسم دارد و هــم بازيكناني آماده. فقــط بايد چند هفته از بازيهــا بگذرد تا ببينيم آيــا تفكرات كرانچار و تغييرات صد در صدي او در خط دفاع ســپاهان جواب مثبت خوهد داشت يا نه؟

محســن فروزان دروازهبان پارس جنوبي كه در اردوي ارمنستان به سر ميبرد قبل از شــروع ليگ برتر بايد به مصاف تيم محبوبش يعني استقالل برود. آن هم در بازي تداركاتي كه قرار اســت به زودي برگزار شود. فروزان در مورد اين بازي دوســتانه ميگويد: «من هدفهاي زيادي با شــروع ليگ برتر دارم ولي بازي با اســتقالل شــايد يك بازي احساسي باشد و منتظرم همتيميهاي ســابق خود را دوباره ببينم و من مثل هميشــه انگيزه بااليــي دارم.» دروازهبان پــارس جنوبي جم در رابطه بــا اينكه عملكرد خودش را از زمان پيوســتن به اين تيم چگونه ارزيابي ميكنــد، ميگويد: «بعد از پايان فصل ليگ برتر فشــار زيادي روي من بود بايد گفت فصل ســختي را پشــت سر گذاشــتم هم در زندگــي و هم در ورزش اما بعد از تمام شــدن فصل من نياز به استراحت و مسافرت داشتم و همين باعث شد از تمرينات دور باشم و اضافه وزن پيدا كنم ولي ايــن دو هفته كه تمرينات خودم را شــروع كردم و االن هم كه ارمنستان هستيم تمام تالش خود را انجام ميدهم كه به شرايط آرماني برسم.»

فــروزان جايگاه پارس جنوبي جم را در ليــگ برتر و فصل آتي اينگونه توصيف ميكند: «باشگاههايي كه تازه به ليگ برتر صعود ميكنند، بيشترين هدف خود را ماندن در ليگ برتر قرار ميدهند ولي هدف پارس جنوبي جم اين نيســت. با توجه به بازيكناني كه جذب شدند و همچنين بازيكنان سال گذشته تمام تالش ما اين است كه در جدول تكرقمي باشيم.»

کرانچار براي خط دفاع سپاهان در فصل جدید برنامههاي ویژهاي در سر دارد. او خط دفاع را با بازیکنان جدید آرایش داده و آنها را کنار هم قرار داده تا شاید آمار بهتري براي این تیم در تعداد گلهاي خورده ثبت شود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.