دايي‌تيمش‌را‌به‌رامسر‌برد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ورزشــگاه نقشجهان پس از ســالها ســرانجام در ســال ۵93١ تاســيس شد تا ســپاهان پس از نزديك به يــك دهه دوباره به ورزشــگاه اصلي خود برگــردد و بازيهاي خانگــي خــود را در آن برگزار كنــد؛ با اين حال عليرغــم بهرهبرداري از اين ورزشــگاه، نقشجهان همچنان با كاســتيهاي زيادي همراه اســت و مســقف كردن ورزشگاه يكي از برنامههــاي از پيش تعيين شــده بوده. با اين حــال محمد سلطانحســيني مديركل ورزش و جوانان اســتان اصفهــان در آخرين اظهارنظر خود مســقف كردن اين ورزشگاه را اشتباهي اســتراتژيك عنوان كرده كه از ابتدا نبايــد به آن پرداخته ميشــد؛ صحبتهايي كه واكنشهــاي زيادي در ميــان هواداران ســپاهان به وجود آورده. سلطانحســيني با اشاره به اينكه اكثر بازيهاي تابستان در شب برگزار ميشــود و نور آفتاب تا آن ساعت ديگر تماشــاگران را اذيت نخواهد كرد، پس نياز به مسقف كردن ورزشگاه وجود ندارد. مدير كل

حســين كعبي مدافع ســپيدرود رشــت كه بعد از مدتها بــه ليگ برتر برگشته، در مورد شرايط فعلي سپيدرود و عملكرد اين تيم در فصل نقل و انتقاالت ميگويد: «شــرايط تيم ما خوب است و فكر ميكنم با جذب يــك مهاجم ديگر فهرســت تيممان تكميل شــود. تالش كادر فني سپيدرود بر اين بود كه براساس نيازهاي تيم بازيكن بگيرد و حاال تلفيقي از بازيكنان جــوان و باتجربه را در اختيار داريم. ما ميدانيم كار ســختي در ليگ برتــر داريم ولــي ميخواهيــم بهترين فوتبال را به نمايش بگذاريم. در اين فصل ورزش و جوانان اســتان اصفهان معتقد است نصب چادر براي ورزشگاه نقشجهان و صرف ميلياردها تومان در اين راه تصميم اشــتباهي بود كه در گذشــته گرفته شــد. چــرا كه در اصفهان باران زياد نميبارد كه نياز به مسقف كردن در روزهاي باراني هم داشته باشد. با اين وصف بايد طي روزهاي آتي منتظر باشــيم و ببينيم با توجه به فشاري كه از سوي هواداران اصفهاني در مورد ايــن ديدگاه به وجود آمده، چه تصميمي اتخاذ خواهد شد. حرفهاي زيادي بــراي گفتن خواهيم داشــت. نميخواهــم بگويم شــاهكار خواهيم كرد ولــي ميخواهيم از اعتبار سپيدرود در ليگ برتر ايران دفاع كنيم.» كعبي در رابطه با اينكه آيا آماده بازگشت دوباره به ليگ برتر اســت، ادامه ميدهد: «من اگر بدنم آماده نبود، مطمئن باشيد االن در كنار ســپيدرود نبــودم. از لحاظ بدني در شــرايط فوقالعادهاي قرار دارم و مثل سالهاي پيش شــروع میكنم و ميدوم. مطمئن باشــيد من بيشتر از هر چيــزي به فكر آبرويم هســتم و در ليگ امسال عملكرد خوبي خواهم داشت.»

فوتبــال هجومــي كــه مدنظــر امير قلعهنويي اســت، به نوعي در بازي اين تيم مقابل تيم اميد ذوبآهن به نمايش گذاشته شــد. فوتبالي كه مدافعان مياني، باال بازي ميكننــد، مدافعان كنــاري تا نزديك خط عرضي حريف پيش ميآيند و ســرعت در صدور پاس و دســتيابي بــه دروازه حريف در اولويــت اســت. ذوبآهن در بــازي با

پــس از برگزاري اولين اردوي ســايپا در اردبيل، اين تيــم از صبح ديروز دومين اردوي تداركاتي خود را هم آغاز كرد. سايپا كه با علي دايي اميد زيادي بــه موفقيت در ليگ هفدهم دارد، تصميم گرفته همه اردوهاي آمادهســازي خود را در ايران برپا كند چون مســووالن اين تيــم معتقدند امكانات ورزشــي ايــران خيلي مناســب هســتند. فربد بقايي مدير رسانهاي تيــم ســايپا در مــورد اردوي دوم اين تيم در رامســر ميگويد: «دومين اردوي آمادهســازي نارنجيپوشان در رامسر از 6١ تير ماه آغاز و تا 22همين ماه ادامه خواهد داشت. محمدحسين كنعانيزادگان از جمله بازيكناني اســت كه در اردوي ســرعين حضور نداشت و قطعا اين اردو فرصت مناســبي براي هماهنگ شدن بازيكنان جديــد با تيم خواهد بود.» بقايــي در رابطه با احتمــال برگزاري بازي تداركاتــي تيم در اين اردو ادامه ميدهد: «طبق برنامه، نارنجيپوشان ١2 تيرمــاه در ديداري تداركاتــي با تيمي كه احتماال سپيدرود رشــت خواهد بود، به ميدان ميرونــد، در اين اردو ســايپا، عــالوه بر مرور برنامههاي تاكتيكي، تمرينات آمادگي جسماني و كار بــا وزنه را هــم در دســتور كار خواهد داشــت.» آخرين خبر درباره اردوي سايپا اين اســت كه بازيكنان اميد تيم كه به اردوي تيم ملي دعوت شده بودند، به همراه اين تيم راهي اردوي رامسر نشــدند تا خود را به اميرحسين پيرواني سرمربي تيم ملي اميد معرفي كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.