شهرآورد به كلن منتقل شد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بازي دوستانه استقالل و پرسپوليس در آلمان برگزار ميشود يا نه؟ اين ســوالي است كه بعد از انتشار اخبار و شايعات زياد درباره اين بازي در ذهن هواداران دو تيم شكل گرفته. انتشار خبر اين شهرآورد ناگهاني و غيرمنتظره بود، ولي بعد از آن شايعاتي درباره لغو آن به گوش رسيد. گفته ميشود ورزشــگاه بيلفلد مناسب اين بازي تشخيص داده نشد و مسووالن برگزاري تصميم گرفتند آن را به ورزشگاه كلن منتقل كنند. «شــوكو آرنا» در بيلفلد تنها 26 هزار نفــر ظرفيت دارد، ولي ظرفيت «رين انرژي اشــتاديون» در شــهر كلن دو برابر 50( هزار نفر) اســت. انتظار ميرود ايرانيان ســاكن اروپا اســتقبال خوبي از اين بازي داشته باشند و ورزشگاه كلن ميتواند از تماشاگران بيشتري استقبال كند. اين اولين تجربه رويارويي پرطرفدارترين تيمهاي ايران در اروپاســت و هواداران خارج از ايران كه فرصت تماشاي شهرآورد در ورزشگاه آزادي را ندارند، موقعيت خوبي براي تجربه هيجان اين بازي دارند. هرچند اين بازي دوســتانه خواهد بود، ولي با توجه به رقابت و كركري بين دو تيم جذابيتهاي اين بازي پابرجاست. فضاي غيررسمي اين بازي هم اجازه ميدهد كه برنامههاي جانبي قبل از بازي تدارك ديده شود. در شــهر كلن، ميزبــان احتمالي اين بازي ايرانيهاي زيادي ســكونت دارند. همچنين طرفداران دو تيم كه در ساير كشورهاي اروپايي زندگي ميكنند، براي حضور در آلمان و تماشــاي اين بازي كار خيلي سختي ندارند. قرار اســت تركيب دو تيم را پيامكهاي هواداران مشــخص كند، ولي برگزاركنندگان تمهيدات ديگري براي درآمدزايي هم دارند. در روزهاي گذشته مكاتباتي با شــركتهاي ايراني و بينالمللي براي تبليغات دور زمين انجام شــده و آنها اميدوارند تا روز مســابقه اين تابلوها پر شده باشــند. رقم درخواســتي براي آگهيهاي دور زمين با توجه به زمان و موقعيت نمايش آنها بين 100 تا 500 ميليون تومان است. آنها همچنين در حال رايزني با صدا و سيما هستند تا اين بازي به طور زنده در ايران پخش شــود. انتظار ميرود صدا و سيما براي پخش اين بازي مبلغ نسبتا بااليي درخواست كند. اين اولين تجربه بازي دو تيم باشــگاهي ايراني در خارج از ايران است و اگــر اين فرآيند موفق باشــد، ميتواند در آينده بــه يكي از راههاي درآمدزايــي اين تيمها تبديل شــود. پراكندگــي ايرانيها در قارههاي مختلــف ميتواند ظرفيت خوبي براي توســعه اقتصادي و فني فوتبال ايران باشــد. فوتبال ايران كه در اين ســالها توانسته به رتبه اول آسيا برســد، هنوز از نظر روابط بينالمللي فاصلــه زيادي با امثال ژاپن، كره جنوبي و حتي قطر دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.