هومن جعفري

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - ‪Houman Jafari‬

خوشبختانه برخالف تمام پيشــي بينيها، انتخابات انجمن صنفي مطبوعات ورزشي نويسان بدون تلفات به پايان رسيد كه بزرگترين دليل آن، حضور نيروهاي حافظ صلح و همچنين خلع ســالح قبــل از ورود به محــل انتخابات بود كه بســيار كمك كرد تا خوني از دماغي ريخته نشود. آرامش چنان در محل مجمع موج ميزد كه چندباري از دوســتان خواستيم يك مقدار بحث چالشــي كنند، حوصله حضار سر نرود اما كسي حاضر به داد و فرياد بي دليل نشــد و انتخابات خيلي زود و بدون چالش به سرانجام رسيد. اين را نوشــتيم كه همه بدانند اين انتخابات چه برگ زريني در تاريخ ورزشــي نويسان كشــور به حساب ميآيد و از همه اينها مهمتــر، اين انتخابات چقدر از نظر فرهنگي خوب و ناز بود! نتيجــه اخالقي : حاال در ايــن انتخابات كه همه چيز خوب بود. براي دور بعدي ســرجدتان، مثل مسابقات فوتبال نيروي انتظامي و آمبوالنس بياوريد!جاي دوري نميرود!

لب جاجرود

اخبار مهدي طارمي در بيست و چهار ساعت گذشته .1 مهدي طارمي همراه با پرسپوليس در اوكراين .2 مهدي طارمي تا اول صبح شــنبه مايه باشگاه را ميريزد رضايتش را ميخرد! .3 مهدي طارمي نگو بال بگو سنبل سنبال بگو .4 مهدي طارمي نميخواهد بماند. .5 مهــدي طارمي ميماند تــا بهعنوان بازيكن آزاد برود! .6 مهــدي طارمي را ديــده بودند در جاجرود كه با رقيب آقاي طاهري نشسته بود لب رود! نتيجه اخالقي : شما مهدي طارمي باشيد و در روز، ايــن همه خبرمتناقض در مــورد خودتان بخوانيد، سرسام نميگيريد. به نخستين پيشنهادي كه از ليگ سيرالئون دريافت ميكنيد، پاســخ مثبت داده، برويد كه اين طرفها ديده نشويد. نتيجه غيراخالقــي: دو روز خبر طارمي و رفيعي را كار نكنيد حســاب كار دستشــان بيايد! دو خط از محمد انصاري نمينويســند كه بچه مثبت و حرف گوش كن باشــگاه اســت بعد از خروسخوان تا روز بعدش، دارند از طارمي مينويسند! ول كنيد ديگر!

ممنونیم احسان!

اين آقاي احســان حدادي دستش درد نكند. بعد از مدتي از دستش در رفت و يك طال گرفت! اميدواريم كه ايشــان به همين رويه ادامه دهند كه ديگر ما هم براي ايشــان طنز منز ننويسيم. گويا ايشان امسال بر خالف ســال قبل تصميم گرفتهاند از مربي استفاده كنند و ديگر خودشــان بــه «خودتمرينــي» و در نتيجه ناكامي ادامه ندهند! اميدواريم كال اين ريشــه خودتمريني از ورزش ايران محو شــود كه جز ضرر سود ديگري ندارد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.