بيكزاده در آستانه امضاي قرارداد با ذوبآهن

اگر لیست اصفهانيها خالي شود

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

هاشــم بيكزاده مدافع فصل گذشته صبا و تراكتورسازي در آستانه امضاي قرارداد با ذوبآهن قرار دارد. هاشــم بيك زاده بعد از پايان فصل شــانزدهم با چند پيشنهاد نســبتا خوب مواجه شــد اما به دليل اينكه تكليف شــرايط خود را نميدانســت اكثر آنها را از دست داد. به هر حال بــا پيگيريهايي كه بيك زاده انجام داد فدراســيون فوتبال اعالم كرد او بازيكن آزاد به حســاب ميآيد. اين مســاله، يعني اينكه هاشم بيك زاده ســهميه ليگ برتري تيمها را كم نخواهــد كرد. به اين ترتيب بيك زاده بــاز هم چند خواهان پيدا كرده اما به دليل عالقهاي كه اين مدافع به كار با امير قلعهنويي دارد، باز هم تصميم گرفته شــاگرد او شود. بر اين اساس خبر ميرسد هاشــم بيك زاده در آستانه امضاي قرارداد با ذوبآهن قرار دارد. البتــه ظاهرا يك مانع پيــش روي او قرار گرفته كه آن هم پر بودن ليست بزرگساالن ذوبآهن است. به همين دليل بيك زاده منتظر است تا ببيند آيا بازيكني از ليست ذوبيها خارج خواهد شد يا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.