مصدوميت شديد محمدي

مدافع تراكتور آسیب دید

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

هــادي محمدي در جريان بازي دوســتانه تراكتور بــا تيم اميد دچار مصدوميت شديد شد. اوايل بازي تراكتور مقابل اميدهاي ايران كه در كمپ تيمهاي ملي برگزار شد هادي محمدي با مهاجم اميد برخورد داشت كه باعث مصدوميت شــديد اين بازيكن شد. محمدي را قصد داشتند با آمبوالنس به بيمارستان ببرند اما اين بازيكن تصميم گرفت با اتومبيل شخصي برود. ميزان مصدوميت مدافع تراكتور بعد از انجام ام آر آي مشخص خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.