حمله با 60 هزار تماشاگر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

برنامهریزي کره براي شكست ایران

خبرگزاري يوناپ در گزارشــي عنوان كرد كرهايها در حال برنامهريزي هســتند بيش از 60 هزار تماشــاگر را براي بازي برگشت با ايران در مرحله جام جهاني 2018 به ورزشگاه سئول بكشانند. كره كه وضعيتي حاد در گروه انتخابي خود دارد، در تاريخ 31 اوت(9 شــهريور 96 ) ميزبان تيم ملي ايران است كه خيال خود را براي صعود از چند هفته قبل آسوده كرده.

مسووالن تيم خاور دور اميدوارند در 2 بازي باقيمانده خود مقابل ايران و ازبكستان شاهد برد تيمشــان باشند و همينطور ناكامي چين را ببينند تا تيم كشورشان براي نهمين مرتبه به جام جهاني صعود كند.

در همين ارتباط فدراســيون فوتبال كره ميگويد سعي و تالش ميكند بيــش از 60 هزار هوادار در ورزشــگاه جام جهاني ســئول به هنگام بازي با ايران حضور داشــته باشند تا تحت فشار جو خانگي و هوادار، راه پيروزي بر حريفانش هموار شود. اين در حالي است كه كره جنوبي از سال 2011 مقابل ايران به برتري نرسيده است.

لي دونگ يوپ كه مســووليت تيم كره را پذيرفته، ميگويد: «ما معموال 600 تا هزار هوادار در مسابقات بينالمللي داريم. اما براي بازي آينده مقابل ايران، در حال برنامهريزي براي در اختيارداشــتن هواداران بيشتري هستيم. ميخواهيم روي يك بنر نشان دهيم كه شمار هواداران زياد است و ترديدي نسبت به بازيكنان وجود ندارد.» برنامه بازی های مقدماتي جام جهاني پنجشنبه 96/6/9 كره جنوبي............................................................................ ايران، ساعت: 16:30 چين ...................................................................................... ازبكستان، ساعت: 14 سوريه ........................................................... قطر، ساعت: 14

سهشنبه 96/6/14 ايران ...................................................... سوريه، ساعت: 20:30 قطر ................................................................................................ چين، ساعت: 14 ازبكستان ................................................ كره جنوبي، ساعت: 14

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.