فيفا نگران تباني عربستان- امارات

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فدراســيون جهاني فوتبال ديدار تيمهاي فوتبال عربستان و امارات در راه انتخابي جــام جهاني 2018 را به خاطر احتمــال تباني دو تيم به دقت زيرنظر ميگيرد.

تيم ملــي فوتبال عربســتان در ديدار بعدي خود در مسابقات انتخابي جــام جهاني 2018 روســيه روز نهم شــهريورماه در خانه از تيــم امارات پذيرايي خواهد كرد. عربســتان كه با 16 امتيــاز بعد از ژاپــن در رده دوم قــرار دارد، در صورت پيروزي در اين مســابقه گام بلندي را براي صعود به جام جهانــي بر ميدارد چــرا كه به صورت همزمــان ژاپن و اســتراليا با هم ديدار خواهند داشــت. در همين ارتباط روزنامه «الرايه» قطر از تصميم فيفــا براي نظارت جــدي روي ديدار عربســتان با امارات به خاطر احتمال تباني دو تيم خبر داد. بر اساس اعالم اين روزنامه، عربســتان و امارات طي ماههاي اخير ورزش و سياســت را با هــم در آميختهاند و بعيد نيســت به دليــل نزديك بودن روابــط امارات و عربستان، در اين مسابقه تباني صورت بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.